BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Implementation of Management Control Standards in Local Government Entities (Bodies)
Wdrażanie standardów kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 247-258, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kontrola finansowa, Kontrola, Zarządzanie, Kontrola zarządcza
Financial control, Control, Management, Management control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W opracowaniu zaprezentowano problemy wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego na tle obecnie obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli zarządczej. W opracowaniu omówiono najważniejsze wnioski z audytu wewnętrznego przeprowadzanego w latach 2006-2009 w zakresie funkcjonowania systemów kontroli finansowej w JSFP, które wywarły wpływ na doskonalenie kolejnych przepisów prawnych i standardów w zakresie kontroli finansów publicznych. Wskazano również wpływ koncepcji i standardów światowych na doskonalenie zakresu polskich regulacji oraz formę i treść polskich standardów kontroli zarządczej. Omówiono także praktyczne aspekty wdrażania tych standardów w jednostkach samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Management control in the local government entities means the total of actions taken to ensure that the objectives and tasks are executed and achieved in a legal, effective, economical and timely manner. It discusses the most important conclusions drawn from the internal audit of financial control systems in PFSE conducted in the years 2006-2009, which contributed to the improvement of the subsequent public financial control regulations and standards. Moreover, it highlights the impact of global concepts and standards on perfecting Polish regulations and on the form and content of the Polish management control standards. Finally, it discussed the practical aspects of implementing these standards in local government entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (2004), ), www.coso.org.
 2. Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (1992, 1994), www.coso.org.
 3. Komunikat Nr 1 MF z 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finan-sowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 3 poz. 13).
 4. Komunikat Nr 13 MF z 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finan-sowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58).
 5. Komunikat Nr 23 MF z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).
 6. The Revised Internal Control Standard for Effective Management SEC (2007), www.ec.europa.eu/budget/ documents/management_systems_en.htm.
 7. Standards for Internal Control in the European Commission, www.ec.europa.eu/budget/ documents/.
 8. The Standards for Internal Control in Public Sector, The International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI (2004).
 9. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003, Nr 15, poz. 148 ze zm.)
 10. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 102, poz. 1116).
 11. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 12. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, ze zm.).
 13. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych z 2003 i 2007 r., www.mf.gov.pl.
 14. Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2006 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2007 r.
 15. Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2007 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2008 r.
 16. Sprawozdanie - Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w 2008 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2009 r.
 17. Zarządzenie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu