BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutera Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Mechanizmy kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstw
Mechanisms of Creating Financial Results by Businesses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 147-156, Tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Przedsiębiorstwo, Wynik finansowy
Enterprises, Financial performance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sprawozdania finansowe stanowią jedno z podstawowych źródeł informacji na temat sytuacji majątkowo-finansowej oraz wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Największe znaczenie w tym kontekście odgrywa bilans pokazujący zasoby majątkowe spółki i źródła ich finansowania oraz rachunek zysków i strat, który przybliża dane na temat przychodów, kosztów i struktury wyniku finansowego za dany rok. Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych podlegają też świadomym i celowym manipulacjom. Każdy użytkownik takiego sprawozdania powinien mieć świadomość, że przedstawione w nim dane nie wynikają jedynie z obiektywnego pomiaru skutków rzeczywistych działań podejmowanych przez spółkę. Spora ich część odnosi się bowiem do mechanizmów tzw. rachunkowości kreatywnej, mieszczących się w granicach prawa bilansowego. Celem opracowania jest wskazanie głównych obszarów ryzyka związanych z rzetelnością danych finansowych prezentowanych w podstawowych elementach rocznego raportu finansowego. (abstrakt oryginalny)

Financial statements constitute one of the basie sources of information on business assets, fi- naneial situation and operating results. The greatest importance in that respeet is played by the bal- ance sheet, showing the company's assets and the sources of their financing, as well as the profit and Ioss statement that reports the data on income, costs and the financial-result structure for the given year. We need to emphasize clearly, however, that the amounts presented in the financial statements are also subjected to deliberate and intentional manipulations. Each user of a financial statement should be awarc that the data presented therein do not result only from any objectivc calculation of the results of actual activities conducted by the company. Many of particulars refer to the so-called creative accounting mechanisms, lying within the limits of the accounting law. The purpose of this study is to indicate main risk areas associated with the reliability of financial data presented in the basie components of annual financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kutera M.: Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa 2008.
  2. Kutera M., Surdykowska S.T.: Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
  3. Kutera M, Surdykowska S.T., Hołda A.: Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
  4. Ustawa o rachunkowości (DzU 2009, nr 152, poz. 1223 zpóźn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu