BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turała Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Mechanizm równoważenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego a kohezja terytorialna i autonomia finansowa samorządów
Income Equalisation Mechanism for Local Governments with Regards to their Financial Autonomy and Territorial Cohesion
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 48, s. 259-271, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Dochody
Local government finance, Income
Note
streszcz., summ..
Abstract
Miarą autonomii finansowej dochodowej jednostek samorządu terytorialnego jest przede wszystkim poziom dochodów własnych względem ogółu uzyskiwanych dochodów. Istotne znaczenie ma także struktura dochodów własnych - różne kategorie dochodów niosą ze sobą inne potencjały autonomii wynikające bezpośrednio ze zróżnicowania poziomu władztwa jednostek samorządu terytorialnego nad poszczególnymi kategoriami dochodów (Oulasvirta & Turała 2009). Znaczny poziom autonomii finansowej jest niezbędny dla poprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego z punktu widzenia zdolności do wykonywania zadań własnych. W szerszym ujęciu można także argumentować, że wysoki poziom autonomii, zapewniający większą swobodę w określaniu celów i formułowaniu zadań, jest konieczny dla osiągania kohezji terytorialnej. (skrócony abstrakt oryginalny)

The share of own incomes in total incomes is the most frequently used measure of financial autonomy of local governments. The structure of own incomes is also of major significance as various types of incomes provide local governments with varying potentials of autonomy, depending on the level of authority that the local governments have over various items of incomes (Oulasvirta & Turała 2009). Large financial autonomy is necessary for the correct functioning of local governments, allowing them to perform their tasks. Taking a broader perspective may imply that the high level of financial autonomy which provides a greater freedom in setting objectives and formulating tasks is necessary for attaining territorial cohesion. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Camagni R. (2006), The rationale for territorial cohesion and the place of territorial development Policie In the European Model of Society, w: Faludi A. (red.), Territorial Cohesion and the European Model of Society, Lincoln Institute of Land Policy, 2007.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl.
 3. Guziejewska B. (2010): Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Poltext, Warszawa.
 4. Komisja Europejska (2008), Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength, Bruksela.
 5. Komisja Europejska (2009), Szóste sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej, Bruksela.
 6. Ministerstwo Finansów (2010): Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. - informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa.
 7. Ministerstwo Finansów (2011): Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2011 r., Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, 2011.
 8. OECD (2001): Fiscal design cross levels of government - summary note, OECD, Paryż.
 9. Oulasvirta L., Turała M. (2009): Financial autonomy and consistency of central government policy towards local governments, International Review of Administrative Sciences, vol. 75, no. 2, Sage Publications Ltd.
 10. Owsiak S. (2005): Finanse publiczne - teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 11. Strzelecki Z. (red.) (2008): Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu