BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otola Iwona (Politechnika Częstochowska)
Title
Strategie krótkoterminowego finansowania spółek kapitałowych przemysłu lekkiego
Strategies of Short-Term Financing Joint-Stock Companies of Light Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 505-514, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Spółki kapitałowe, Kapitał obrotowy, Strategia finansowa, Płynność finansowa
Capital company, Working capital, Financial strategy, Financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule scharakteryzowano krótkoterminowe strategie finansowania aktywów obrotowych przedsiębiorstwa, omawiając istotne cechy dla każdej ze strategii. Przedstawiono także empiryczne badania nad kapitałem obrotowym i płynnością finansową spółek kapitałowych przemysłu lekkiego. (abstrakt oryginalny)

In the article short-term strategies of financing current assets of the enterprise were characterised discussing essential features for every of strategies. Also an empirical research on the working capital and the financial liquidity of joint-stock companies of the light industry was presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1999.
 2. Calandro J., Flynn Jr, R., On financial strategy, Business Strategy Series, Vol. 8 No 6, 2007.
 3. Chudzicki M., Zarządzanie kapitałem obrotowym, [w:] M. Chudzicki, D. Wielgórka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd.PCz, Częstochowa, 2009.
 4. Grabowska M., Analysis of the Role of Working Capital and Cash Flow in Management of Limited Liability Companies, [w:] Modern Company Management, red. I. Otola, Wyd. WZPCz., Częstochowa 2010.
 5. Kolay M. K., Managing Working Capital Crises: A system Dynamic Approach, Management Decision Vol. 29 No 5, 1991.
 6. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne, Poltext, Warszawa 1994.
 7. Otola I., Kapitał wysokiego ryzyka w zasilaniu finansowym przedsiębiorstwa, [w:]Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Ed. H. Kościelniak, Wyd.PCz. Częstochowa 2008.
 8. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
 9. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warsaw 2005.
 10. Tokarski A, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 11. Tokarski A., Tokarski M., Charakterystyka strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa, [w:] B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Wawryszuk - Misztal A., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 13. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 14. Zalewski H., Polityka i strategia w zarządzaniu finansami firmy, ODDK, Gdańsk 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu