BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Czynniki kształtujące poziom zadłużenia długoterminowego w najsilniejszych ekonomicznie towarowych gospodarstwach rolniczych
Determinants of the Lonc-Term Debt Level in Agriclltlire Holding Farms With The Highest Economic Power
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 157-168, Tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Zadłużenie, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo
Indebtedness, Arable farm, Agriculture
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań była identyfikacja czynników kształtujących udział zadłużenia w towarowych gospodarstwach najsilniejszych ekonomicznie, utrzymujących wysoki poziom zadłużenia. Badania przeprowadzono w gospodarstwach rolniczych prowadzących rachunkowość rolną w ramach systemu FADN w latach 2004-2007, w regionie Mazowsza i Podlasia. Analizie statystycznej poddano gospodarstwa, które uczestniczyły w systemie FADN w trakcie badanego okresu. Do analizy zmiennych kształtujących strukturę kapitału wykorzystano regresję wieloraką. Najsilniej na decyzje rolników o zwiększeniu poziomu zadłużenia wpływała wyższa rentowność sprzedaży, a o zmniejszeniu produktywność aktywów trwałych.(abstrakt oryginalny)

The aim if an elaboration was to preset the main determinants influence the long-term debt lev- el in farms with the highest economic power. The conduced researched examined farms which were included in agriculture accounting within the framework of the FADN system. The estimated regres- sion models covers the data for 2004-2007. The elaboration presents results for agricultural farms located in Mazowsze and Podlasie region. The statistic analyzes embraced only farms which were leading FADN accountancy during researched period. As a main factors, which influenced the deci- sion of inereasing the debt level was return on sale and decreasing - productivity of fixed assets. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czerwińska-Kayzer D.: Kredyt preferencyjny - źródło kapitału w gospodarstwach rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCXLI1I, Poznań 2002.
 2. Czerwińska-Kayzer D.: Finansowanie inwestycji w gospodarstwach indywidualnych kredytem pre-ferencyjnym, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCXLIII, Poznań 2002.
 3. Grzelak A.: Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych, Wydawnictwo IRWiR PAN, Wieś i Rol-nictwo, nr 4, Warszawa 2005.
 4. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A.: Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
 5. Kulawik J.: Kapitał w rolnictwie, Studia i Monografie Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej, nr 76, Warszawa 1995.
 6. Latruffe L.: The Impact of Credit Market Imperfections on Farm Investment in Poland, Post-Com- munist Economies, vol. 17, nr 3, September 2005.
 7. Mądra M.: Wpływ poziomu zadłużenia na silę ekonomiczną gospodarstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 96 zeszyt 3, Warszawa 2009.
 8. Mądra M.: Identyfikacja czynników kształtujących efektywność działalności mikroprzedsięhiorstw rolniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Szczecin 2009.
 9. Mądra M.: Determinanty kształtujące strukturę kapitału gospodarstw rolniczych w opinii rolników, Trzecie Warsztaty Młodych Ekonomistów-Ekonomia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2009.
 10. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN, Wydawnictwo IER1GŻ-PIB, Warszawa 2004.
 11. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL - na przykładach z medycyny. Tom 1 Statystyki podstawowe, Wydawnictwo Statsoft, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu