BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pera Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Międzynarodowy handel technologiami w dobie gospodarki opartej na wiedzy - Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
International Trade of Technologies at Knowledge Based Economy Time - Poland and Selected European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 483-496, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Handel, Licencje
Knowledge-based economy, Trade, Licences
Note
summ.
Abstract
Międzynarodowa wymiana towarami zaawansowanymi technologicznie i licencjami ma coraz większe znaczenie w globalnym handlu państw wysoko rozwiniętych i niektórych krajów zaliczanych do grupy rozwijających się. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych tendencji w polskim handlu wiedzą techniczną, czyli towarami i licencjami wysokiej techniki na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Podjęto w nim próbę zaprezentowania istoty gospodarki opartej na wiedzy w powiązaniu z międzynarodową wymianą handlową i integracją gospodarczą w ujęciu teoretycznym. Przeprowadzono analizę Polski na tle krajów południowego i wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej pod kątem wybranych mierników wskazujących na postępy w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. W ostatniej części artykułu zaprezentowano znaczenie Polski w wymianie handlowej technologiami na tle pozostałych 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

International exchange of high technology products and licenses becomes more and more important in developed and some developing countries. The purpose of the paper is to present the basic tendencies developing in Polish trade of technical knowledge referring to selected European Union countries. At the beginning the concept of the knowledge based economy connected with theoretical approach to international trade and economic integration, was the subject of the paper. Then the empirical research of building knowledge based economy in Poland and 14 European Union members was conducted. An analysis of the data showing international trade of technologies in Poland and selected European Union countries was presented in the last part of the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells M, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Eurostat,http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 3. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. nauk. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
 4. Kleer J., Co to jest GOW, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2003.
 5. Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, OECD - World Bank Institute, Paris 2000.
 6. Makroekonomia gospodarki otwartej, red. J. Misala, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
 7. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 8. Młynarzewska I., Wiedza techniczna jako czynnik wzrostu gospodarczego na przykładzie słabiej rozwiniętych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w: Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 9. Mucha-Leszko B., Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej, w: Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, red. W. Biekowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 10. OECD, http://www.oecd.org/statistics.
 11. Puślecki Ł., Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2010.
 12. UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org.
 13. World Bank, http://data.worldbank.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu