BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Smoleń Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Title
Ocena sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności wybranych spółek piłkarskich w Polsce
Evaluation of Assets, Financial Position and Profltability of Selected Football Companies in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 191-200, Rys., tab.
Keyword
Rentowność, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie sportem
Profitability, Enterprises, Sport management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności wybranych polskich spółek piłkarskich. Materiał badawczy do niniejszej pracy stanowiły sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządów za rok 2007 oraz raporty biegłych rewidentów pozyskane w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego sądów rejonowych, w których są zarejestrowane spółki piłkarskie. Analizą objęto sprawozdania 16 spośród około 40 spółek piłkarskich istniejących w roku 2007 (analizowano podmioty, które spełniają obowiązek sprawozdawczy). Przedmiotem analizy spółek piłkarskich były w szczególności: aktywa trwałe i obrotowe, kapitał własny i obcy, przychody, koszty i wyniki finansowe oraz rentowność sprzedaży netto i płynność bieżąca. Przeprowadzona analiza wskazuje na słabą kondycję finansową polskich spółek piłkarskich, które nie dysponują wystarczającymi kapitałami własnymi, posiadają na ogół jedynie ruchomy majątek trwały i generują w większości ujemny wynik finansowy. Jak pokazała przeprowadzona analiza, spółki piłkarskie borykają się z wieloma problemami, w tym głównie z trudnościami w pozyskiwaniu przychodów na prowadzenie bieżącej działalności, uzależnieniem od nietrwałych relacji z reklamodawcami i sponsorami, trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań oraz niedoborem środków finansowych na inwestycje.(abstrakt oryginalny)

This paper aims at the assessment of assets, financial position and profitability of selected Polish football companies. The inputs for this research paper included financial statements and man- agement board activity reports for 2007 as well as audit reports of chartered accountants obtained from the economic sections of the National Court Register kept by district courts where football companies are registered. The scope of research covered financial statements of 16 out of 40 football companies operational in 2007 (the analysis covered entities that fulfil reporting obligation). The analysis of football companies covered in particular: fixed and current assets, equity and Ihird party capital, revenues, costs and financial results as well as net profitability of sales and current ratio. The carried out analysis showed poor financial standing of Polish football companies that do not have enough equity, usually have only movable fixed assets and majority of them generate negative financial result. The analysis also showed that football companies battle with many problems including mainly: troubles with raising funds for running current activities, dependence on passing relation- ships with advertisers and sponsors, difficulties with timely payment of liabilities and shortage of funds for investment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu