BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pera Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Próba oceny
The Nature and Variety of Systemic Risk and Its Impact on the Competitiveness of Polish Enterprises. The Attempt to Assess
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 497-510, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność, Ryzyko systemowe
Enterprises, Competitiveness, Systemic risk
Note
summ.
Abstract
Zarządzenie ryzykiem systemowym na odpowiednim poziomie dla danego przedsiębiorstwa decyduje o jego przewadze konkurencyjnej. Należy podjąć zdecydowane działania na poziomie każdego przedsiębiorstwa zmierzające do zarządzenia ryzykiem systemowym. Podjęcie takich działań wpłynie na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do ograniczenia skutków jego oddziaływania. Mogą to być prace w zakresie koniunktury gospodarczej, inflacji, polityki fiskalnej i monetarnej państwa, polityki państwa dotyczące wsparcia przedsiębiorstw systemowo ważnych, polityki kursu walutowego, ryzyka płynności płatniczej, mikrokonkurencyjności, informacji, polityki wobec ryzyka procesowości. Celem opracowania jest próba zdefiniowania głównych determinantów określających ryzyko systemowe vs. przedsiębiorstwo i ich wpływ na jego konkurencyjność. (abstrakt oryginalny)

The Risk management system at the appropriate level for a company determines its competitive advantage. Decisive action should be taken at the level of each company seeking to arrange systemic risk. To take such actions affect the competitive position of the company and will help to reduce the effects of impact. Such actions are in the works: the economy, inflation, fiscal and monetary policies the state, the state policy in the field of business support systemically important, the exchange rate policy, liquidity risk, information risk policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowski M., Hanisz R., Ryzyko jako nieodłączny element funkcjonowania przedsię- biorstw, w: Zarządzanie ryzykiem w przedsiąbiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010.
  2. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
  3. Holliwel J., Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
  4. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej,Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
  5. Kaczmarek T.T., Królak-Warwińska J., Handel międzynarodowy. Zarządzanie ryzykiem. Rozliczenia finansowe, Warszawa 2008.
  6. Karkowska R., Koszty ekonomiczne ryzyka systemowego na rynku finansowym, Problemy Zarządzania vol. 10, nr 4 (39), t. 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012.
  7. Navigating the Financial Challenges Ahead. Global Financial Stability Report, International Monetary Fund, October 2009.
  8. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiąbiorstwie. Zarządzanie przedsię- biorstwem, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu