BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieradzka Katarzyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Fundusze pożyczkowe - instrument finansowego wsparcia rozwoju sektora MSP w Polsce
Loan Funds - an Instrument of Financial Support for Development of Medium and Small Enterprises in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 527-536, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc finansowa, Wsparcie finansowe, Fundusze pożyczkowe
Small business, Financial aid, Financial support, Loan funds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia finansowego dla rozpoczęcia, prowadzenia i rozwoju swojej działalności. Tego wsparcia nie mogą uzyskać ze strony systemu bankowego, ze względu na wysokie wymogi proceduralne. Jednym ze źródeł pozyskania kapitału są fundusze pożyczkowe. Rosnące zainteresowanie działalnością funduszy pożyczkowych, rozumianą jako działalność realizowaną przez instytucje pozarządowe o charakterze non-profit, których celem jest ułatwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podmiotom rozpoczynającym działalność, do finansowania co umożliwia efektywne podejmowanie, prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises need financial assistance to start, run and develop their business. In many cases SMEs cannot obtain this assistance from banking system. Relatively high procedural requirements of the commercial banks result in situation where enterprises are forced to seek assistance from the loan fund system. Stronger interest in lending activities, defined as activities carried out by non-governmental and non-profit organizations established to help SMEs and people starting up their own business to get access to finance, makes it possible to start-up, run and expand business operations effectively. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota P.: Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  2. Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wg stanu na 30 czerwca 2009 r., Raport Nr 12/2009, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 2009.
  3. Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
  4. Matusiak K.B. (red.), M. Mażewska, K. Zasiadły, Rozwój lokalnych systemów wspierania przedsiębiorczości. Instytucje Projektu Rozwoju Małej Przedsiębiorczości TOR#10 po dziesięciu latach, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
  5. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom-Łódź 2006.
  6. Szelągowska A. (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
  7. www.psfp.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu