BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sibilski Wojciech (Politechnika Wrocławska)
Title
Rentowność kapitałów własnych a dźwignia finansowa - aspekty teoretyczne oraz przykłady na bazie sprawozdań polskich przedsiębiorstw
Profitability and Financial Leyerage - Theore Tical Aspects and Examples From Polish Corporations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 215-226, Tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Kapitał własny, Dźwignia finansowa, Rentowność
Ownership capital, Financial leverage, Profitability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Praca dotyczy rentowności kapitałów własnych oraz analizy czynników wpływających na tę rentowność, ze szczególnym uwzględnieniem dźwigni finansowej. Przedstawiono cztery kolejne modele Du Pont rentowności kapitałów własnych wraz z miejscem dźwigni finansowej w tych modelach. Zwrócono uwagę na zalety modelu addytywnego w porównaniu z multiplikatywnym. Aspekty teoretyczne modeli uzupełniono o pojęcie i formułę elastyczności dźwigni finansowej w zestawieniu ze stopniem dźwigni finansowej. Na bazie ponad 200 sprawozdań finansowych kilkudziesięciu przedsiębiorstw z lat 2004-2008 dokonano obliczeń średnich wartości rentowności brutto ich kapitałów własnych, średnich wartości stosowanych dźwigni finansowych, ich elastyczności i stopni oraz czynników je tworzących.(abstrakt oryginalny)

The paper concerns cquity capital profitability and analysis of factorś influencing this profit- ability, with a special regard of financial leverage. Four subsequent Du Pont models of equity profit-ability, together with a place of financial leverage in these models have been presented. Advantages of additive model in comparison to multiplicative model have been underlined. Theoretical aspects of models have been supplemented by a notion and formulae of financial leverage elasticity in comparison to a degree of financial leverage. On the basis of over 200 financial statements of several polish corporations front years 2004-2008, the calculations of mean values of applied financial leverages, their elasticities, degrees and lactors influencing them have been performed. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Blumenthal R.G.: Tis the gift to be simple: Why the 80-year-oldDu Pont model stil! hasfans, "CFO Magazine" 1998, nr 1.
  2. Dudycz T.: Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału, "Rachunkowość" 2001, nr 4.
  3. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A.: Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005, nr 3.
  4. Dudycz T., Skoczylas W.: Wskaźniki sektorowe za rok 2002 i 2003, "Rachunkowość" 2005, nr 3 [i w kolejnych latach].
  5. Gitman L.J.: Principles of Financial Management, 8"' Edition, Addison Wesley Publishers, 2000.
  6. Hawawini G., Viallet C.: Finance for Executives, South-Western College Publishing, 1999.
  7. Hawawini G., Viallet C.: Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy, PWE, Warszawa 2007.
  8. Liesz T.J.: Really modified Du Pont analysis: five ways to improve return on equity, 26"11 Aniiual Confercnce of SBIDA Proceedings, San Diego, California 2002, www.sbaer.uca.edu/research/ sbida/2002/Papers/19.pdf.
  9. Sibilski W.: Dźwignia finansowa a elastyczność rentowności brutto kapitałów własnych, [w:] Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, red. W. Caputa, D. Szwajca, CeDeWu, Warszawa 2008.
  10. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu