BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Skala działalności kredytowej a efektywność techniczna banków komercyjnych
Scale of Bank's Lending Activity vs. Technical Efficiency of Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 227-236, Rys., tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Banki, Efektywność, Kredyt, Efektywność techniczna
Banks, Effectiveness, Credit, Technical efficiency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Działalność kredytowa stanowi jedną z podstawowych w uniwersalnych bankach komercyjnych. Jednocześnie uważa się, iż ten rodzaj działalności banków nie tylko determinuje, ale i bezpośrednio wpływa na ich efektywność funkcjonowania. Ponadto uważa się, iż nie bez znaczenia jest skala prowadzonej działalności kredytowej przez te instytucje. W zależności od rozmiaru i zakresu tych operacji oraz elementów składających się na nie, banki osiągają różne wyniki finansowe, a w rezultacie odznaczają się zróżnicowaną efektywnością. Celem artykułu było ukazanie, w jakim stopniu skala działalności kredytowej banku wpływa na osiąganą przez niego efektywność kosztową. Analizą objęto wszystkie banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, funkcjonujące w polskim sektorze bankowym, u latach 1999-2008. Do oszacowania miar efektywności wykorzystana została nieparametryczna metoda - Data Envelopment Analysis (DEA) - o stałych i zmiennych efektach skali. (abstrakt oryginalny)

Lending activity presents one of basie function in economy activity of universal banks. It is considered simultaneously, that this kind of bank activity determines and have influence to their efficiency. Besides, it is thought also, that scalę of lending activity has importance for this kind of in- stitutions. Depending on size and rangę of lending operation, banks could achieve different financial results, consequently banks are characterized differentiated efficiency. The main aim of elaboration was present how scalę of lending activity could intcract to bank cost efficiency. The analysis included ten banks, which have been functioning on polish banking sector in last ten years. For efficiency measure has been taken method - Data Envelopment Analysis (DEA) with constant and variable effects of scales (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Banasik T.: Banki a efekt korzyści skali. Studium polskiego sektora bankowego, Wydawnictwo FPD Janusz Rynk, Kielce 2007.
 2. Capiga M., Harasim J., Szustak G.: Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2005.
 3. Charnes A., Cooper W.W., Rhoades A.: Measuring the Efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, nr 2.
 4. Coelli T., Prasada Rao D.S., Battase G.: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Kluwer, London 2000.
 5. Kantor J" Maital S.: Using Data Envelopment Analysis to lmprove the Efficiency of Major Bank: At- tempting to Enhance the Value of Activity Based Costing Data, 1996.
 6. Opiela T.P. (kierownik nauk.): Efektywność i ryzyko sektora bankowego w Polsce, "Materiały i Studia" nr 96, NBP, Warszawa 1999.
 7. Pawłowska M.: Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia" nr 192, NBP, Warszawa 2005.
 8. Rogowski G.: Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, "Bank i Kredyt" 1996, nr 9.
 9. Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, WSB, Poznań 1998.
 10. Shepard R.W.: Cost andProduction Funćtión, Princeton University Press, Princeton 1953.
 11. Sikora D., Kulczycki A.: Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDcWu, Warszawa 2008.
 12. Stola E.: Wzrost akcji kredytowych a rozwój sektora bankowego w Polsce, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu