BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicka-Popczyk Alicja (Uniwersytet Łódzki)
Title
Możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału w przedsiębiorstwach rodzinnych
The Possibilities And Limitations of Family Business in the Access to Capital Resources
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 575-588, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Źródła finansowania, Kapitał, Przedsiębiorstwo rodzinne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source of financing, Capital, Family-owned business, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł ukazuje pozyskiwanie kapitału jako jeden z krytycznych punktów funkcjonowania i rozwoju firmy rodzinnej. Zawiera analizę czynników mogących wpływać zarówno na możliwości jak i ograniczenia zdobywania źródeł finansowania, upatrując ich w: specyficznej logice finansowania, stopniu profesjonalizacji zarządzania (w tym zarządzania finansowego),cechach demograficznych właścicieli i zarządu rodzinnego. Możliwe źródła finansowania rozpatrywane są z punktu widzenia interesu firmy jak też prowadzącej ją rodziny, w podziale na kapitały własne, obce oraz wkłady kapitałowe uzyskiwane z oferty publicznej i prywatnej. W artykule opisano również wyniki głównych badań zagranicznych i polskich poświęconych problemom finansowania przedsiębiorstw rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

This paper points out to the critical role of capital in family business functioning and development. There are mentioned factors involving opportunities and limitations of raising funds in these business units: specific logics of financing in family business, the level of management professionalization, the demographics of owners and family board. The possible financing sources are considered from the family and business interests points of view. Also, the author presents the results of leading foreign as well as Polish researches on family business financing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, znak sprawy: p/789/8/2008, projekt PARP współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, grudzień 2009r., www.firmyrodzinne.pl.
 2. Daszkiewicz N., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Bławat F. (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 3. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 4. Gallo M.A., Tapies J. Cappuyns K., Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences, "Family Business Review", vol.XVII, no.4, December 2004.
 5. Janik W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin 2006.
 6. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 7. Kaczmarek T.T., Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne, Difin. Warszawa 2007.
 8. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa- Poznań 2001.
 9. Popczyk W., Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi, "Problemy zarządzania" vol.8, nr 4 (30). Przedsiębiorczość rodzinna, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 10. Skórski R., Przedsiębiorca szuka pieniędzy, "25 pomysłów na firmę", nr 1/2010.
 11. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 12. Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 13. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.
 14. Winnicka-Popczyk A., Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych - wnioski ze studiów literaturowych oraz dotychczasowych badań, "Przegląd Organizacji" nr 3/2008.
 15. www.gpw.pl.
 16. www.newconnect.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu