BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewoda Izabela (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Analiza sprawności działania przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w latach 2007-2009
Analysis of the Performance of Industrial Processin Enterprises In 2007-2009 Brand, Stock Returns and Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 249-261, Tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Efektywność, Przedsiębiorstwo
Effectiveness, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwami przetwórstwa przemysłowego określa się takie podmioty gospodarcze, których podstawowym rodzajem działalności jest przetwarzanie surowców mineralnych, zwykle wydobytych w przemyśle eksploatacyjnym, surowców rolnych lub półwyrobów dostarczanych przez inne przemysły. Produkcja jako zorganizowany proces wytwarzania dóbr materialnych angażuje tradycyjne czynniki, takie jak ziemia, praca (zatrudnienie) i kapitał. Przy tym należy dodać, iż rozmiary produkcji uzależnione są od nakładów czynników produkcji, ich wykorzystania, możliwości zwiększania w czasie oraz od możliwości substytucji jednych czynników przez inne. Zatem istotna staje się ocena sprawności działania przedsiębiorstw produkcyjnych, rozumiana jako umiejętność efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa. Artykuł prezentuje analizę finansową sprawności działania przedsiębiorstw produkcyjnych przemysłu przetwórczego, przeprowadzoną na podstawie danych finansowych wybranych podmiotów gospodarczych sekcji przetwórstwa przemysłowego w latach 2007-2009. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: czy przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego przy wysokim poziomie zaangażowanego majątku są w stanie utrzymać sprawność działania? i jakie jest finansowe wykorzystanie aktywów do generowania przychodu? (abstrakt oryginalny)

Industrial processing enterprises are such businesses whose primary activity is the process- ing of minerał raw materials, agricultural raw inaterials or semi-finished products supplied by other industries. Production as an organized process of production of materiał goods involves the traditional fac- tors such as land, work (employment) and capital. It should be also noted that the volume of production depend on: input of production factors, its use, increasc potential overtime and the possibility of some substitution by other factors. Thus it becomes essential to assess the operational efficiency of production enterprises, de- fined as the ability of effective use of own resources. Tliis article presents financial analysis of the performance of the production enterprises of processing industry, carried out on the basis of selected business entities financial data of processing industry branch in the years 2007-2009. It attcmpts to answer the question whether the industrial processing enterprises with high level of involved assets are able to maintain the operational efficiency, and what is the financial use of assets in income generation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Dąbrowski T.: Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 2. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, red. Cz. Skowronek, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
 3. Bednarski L.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 4. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2002.
 5. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E.: Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 6. Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 7. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
 8. Godlewska J.: Uznawanie i wycena składników aktywów, [w:] Bilans 2005, red. T. Folta, J. Godlewska, Wyd. INFOR SA, Warszawa 2005.
 9. Gołaszewski P., Urbanek P., Walińska E.: Analiza sprawozdań finansowych, Wyd. Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź 2001.
 10. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 11. Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach. Zasady, efektywność, narzędzia, Wyd. Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 12. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2007.
 13. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2006.
 14. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2007, 2008 i 2009, Publikacje GUS, http://www.stat. gov.pl (22.01.2010).
 15. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, red. P. Karpuś, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu