BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabolotnyy Serhiy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza wskaźnikowa jako narzędzie klasyfikacji strategii płynności finansowej spółek giełdowych z sektora agrobiznesu
Ratio Analysis as an Instrument for Classification of Liquidity Strategies of the Enterprises from Agro Business Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 263-275, Tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Analiza wskaźnikowa, Płynność finansowa
Ratio analysis, Financial liquidity
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem badań jest próba identyfikacji i klasyfikacji cząstkowych strategii płynności finansowej przedsiębiorstw na podstawie analizy wskaźnikowej oraz opracowanie zagregowanego wskaźnika całkowitej strategii płynności finansowej. Do badań przyjęto spółki akcyjne z branży spożywczej, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Okres badań obejmuje lata 2004-2008. Liczba przedsiębiorstw w badanym okresie wynosiła 35. Tradycyjna analiza wskaźnikowa umożliwia scharakteryzowanie sposobu zarządzania poszczególnymi składnikami majątku oraz źródłami jego finansowania w ramach strategii cząstkowych, najlepiej odzwierciedlając poziom operacyjnego zarządzania płynnością finansową. Zagregowana miara określa całkowitą strategię płynności finansowej z punktu widzenia osiągnięcia nadrzędnego celu tej strategii, którym jest znalezienie równowagi pomiędzy dążeniem do zwiększenia wartości dla właścicieli a koniecznością utrzymywania odpowiedniego poziomu płynności finansowej.(abstrakt oryginalny)

The goal ofthe research is to identify and classify partial strategies of liquidity with the help of traditional ratio analysis and aggregate ratio of liquidity. Joint-stock companies from Warsaw Stock Exchange were considered in the research. The period of the research embraced 2004-2008. The total number of the enterprises under research was 35. The traditional ratio analysis characterized the way of operational management of currcnt assets and sources of their finance with relation to partial strategies of liquidity. The aggregate ratio defincd the generał strategy of liquidity in respect to its primary goal, which was the balance between the maximizing ofthe value for owners and prcserving the appropriate level of liquidity. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bieniasz A., Gołaś Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.
  3. Kusak A.: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2006.
  4. Siemińska E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2002.
  5. Wasilewski M., Zabolotnyy S.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
  6. Wasilewski M., Zabolotnyy S.: Zarządzanie finansami. Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, Szczecin 2008.
  7. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 2: Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.
  8. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  9. Notoria Serwis, 2009: Wyniki finansowe spółek giełdowych (CD-ROM).
  10. StatSoft Polska, 2009: Analizy wielowymiarowe. Materiały kursowe, StatSoft Polska
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu