BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszewska-Pierzynka Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Oprocentowanie niespłaconej części wartości sprywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego
The Interest on Unpaid Part of Priyatized State-Owned Enterprise Yalue
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 279-289, Rys., tab., bibliogr. poz. 23
Keyword
Prywatyzacja, Przedsiębiorstwo
Privatisation, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest określenie wpływu zmian prawnych na wysokość stopy oprocentowania niespłaconej części wartości przedsiębiorstwa, która w zasadniczym stopniu determinuje wielkość należności dla Skarbu Państwa za korzystanie przez spółki pracownicze z mienia państwowego. Przedmiotem zainteresowania stały się jednak nie tylko zmiany o charakterze prawnym, obejmujące stawkę opłaty dodatkowej i podstawę stopy oprocentowania niespłaconej części wartości przedsiębiorstwa, ale również zmienność wskazanej podstawy. W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, iż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wcześniej liberalizowane warunki przekazywania w odpłatne korzystanie spółkom pracowniczym mienia państwowego uległy znacznemu pogorszeniu. Wzrost stopy oprocentowania niespłaconej części wartości przedsiębiorstwa może być negatywny w skutkach dla funkcjonowania i rozwoju spółek pracowniczych odpłatnie korzystających z mienia państwowego. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to determine the legał changcs influence on the unpaid part of corporate value interest ratc level, which determines the scalę of Treasury's due for using state property by employec-owned companies. Not only the legał changes involving the additional fee ratc and the unpaid part of corporate value interest rate basis, but also the changeability of indicated basis, have become the subject of the interest. As a result of carried out studics, it turned out that after Poland's accession to the European Union the previously liberalized conditions of transferring state property to employee-owned companies underwent significant impairment. The inerease of unpaid part of corporate value interest ratc may be negative in consequences for functioning and develop- ment of the employee-owned companies, using state property against payment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bukowska-Piestrzyńska A.: Leasing mienia Skarbu Państwa w spółkach pracowniczych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, 5.
 2. Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, DzU C 14/02 z 19.01.2008.
 3. Obwieszczenie Komisji w sprawie metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych, DzU C 273/03 z 9.09.1997.
 4. Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 27 państw członkowskich, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r.
 5. DzU C 134/05 z 31.05.2008.
 6. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 r. GUS, Warszawa 2009.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia niespłaconej części należności oraz warunków oprocentowania niespłaconej należności, DzU 1997, nr 130, poz. 855.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, DzU 2004, nr 269.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji, DzU 2006, nr 84, poz. 580.
 10. Teluk Z., Wojnowicz J.: Leasing w prywatyzacji, Cl M, Warszawa 1999.
 11. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU 1990, nr 51, poz. 298.
 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, DzU 1996, nr 118, poz. 561.
 13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, DzU 2002, nr 171, poz. 1397 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługu¬jących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo¬wych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2002, nr 240, poz. 2055.
 15. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa, M.P. 1990, nr 43, poz. 334.
 16. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad usta¬lania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa, M.P. 1991, nr 18, poz. 123.
 17. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa, M.P. 1993, nr 26, poz. 274.
 18. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa, M.P. 1996, nr 15, poz. 203.
 19. Zarządzenie nr 9/95 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 1995 r. w sprawie sto¬py redyskontowej weksli i oprocentowania kredytu refinansowego, Dz.Urz. NBP, nr 18, poz. 45.
 20. Zarządzenie nr 1/96 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 1996 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytu refinansowego, Dz.Urz. NBP, nr 1, poz. 2.
 21. Zarządzenie nr 3/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia I sierpnia 1997 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych, Dz.Urz. NBP, nr 9, poz. 17.
 22. Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1 lipca 2008 r DzU C 166/02 z 1.07.2008.
 23. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf- Odpowiedź ministra skarbu państwa - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 9855 w sprawie pogorszenia warunków prywatyzacji
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu