BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulska Bogusława (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Narodowy system innowacji w Indiach na tle rozwoju gospodarczego kraju na przełomie xx i XXI wieku
The Context of the Country's Economic Development at the Turn of the 20th and 21st Centuary
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 539-558, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Polityka innowacyjna, Rozwój gospodarczy, Narodowy system innowacji
Innovation policy, Economic development, National innovation system
Note
summ.
Country
Indie
India
Abstract
Kształtowanie narodowego systemu innowacji w Indiach jest nierozerwalnie związane z konsekwentnie wprowadzanymi reformami gospodarczymi oraz procesami modernizacji zachodzącymi w tym kraju od początku lat 90. XX wieku. Poszukując odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu wewnętrzne reformy gospodarcze wdrażanie przez kolejne rządy indyjskie przyczyniły się do stworzenia narodowego systemu innowacji, autorka dokonała podziału treści artykułu na cztery moduły. Pierwszy z nich skoncentrowano na zdefiniowaniu kategorii narodowego systemu innowacji na podstawie badania współczesnej literatury przedmiotu. W drugim i trzecim module ukazano wewnętrzne reformy gospodarcze prowadzone w Indiach na przełomie XX i XXI wieku oraz najnowsze trendy w rozwoju tego kraju w warunkach globalnego kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2008+. Ostatni moduł poświęcono polityce innowacyjnej prowadzonej przez rząd Indii w latach 2007-2013, szczególnie w ramach XI Planu gospodarczego. Z analizy przeprowadzonej w artykule wynika, że kształtowanie narodowego systemu innowacji Indii zostało podporządkowane optyce rządu, również orientacji na technologię i samowystarczalność, które sprzyjają koncentracji zasobów na rewolucję technologiczną w kluczowych dziedzinach i realizację założeń strategii centralnej. Szczególną rangę przypisano budowie narodowego systemu technologicznego i potencjału innowacyjności. Niestety, przyjęte rozwiązania nie zawsze przynoszą oczekiwane skutki. Wydaje się, że wynikało to ze zbyt niskiego poziomu wydatków na prace badawczo-rozwojowe w relacji do PKB, niskiego wskaźnika skolaryzacji na poziomie wyższym, słabego poziomu rozwoju lub braku uniwersytetów badawczych i kultury innowacyjnej oraz z braku efektywnych mechanizmów nadzoru w poszczególnych ministerstwach, który jest niezbędny do implementacji polityki innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki. (abstrakt oryginalny)

India's concept of national innovation system is inextricably linked with the country's consistent strategy of economic reforms and with modernization processes observed since early 1990s. The impact of internal economic reforms introduced by successive Indian governments upon the development of national system for innovation is analyzed. The first part of the paper defines the category of national innovation system, based on available professional literature. Parts two and three describe internal economic reforms introduced in India at the turn of the centuries, as well as latest trends of economic development in India following the global economic crisis of 2007/2008+. The last part of this study concentrates on practical application of innovation policy of Indian government, particularly within the framework of XI economic plan of 2007-2013. The analysis presented herein suggests that the task of building a national innovation system in India is directly subordinated to central strategy of Indian governments, particularly the emphasis on modern technologies and economic self-reliance, as reflected in concentration of resources in key areas for the purpose of stimulating revolutionary technologies and thus satisfying the strategic objectives. National innovation system puts special emphasis on development of national technology system and innovation potential. Not all of the adopted solutions bring expected results. It seems that this inadequacy is a result of insufficient funding of research and development projects in relation to GDP, low university enrolment ratio, and the lack of higher education institutions dedicated to research and innovation. Another important barrier is the lack of effective supervision mechanisms at ministerial level, which would safeguard proper implementation of the innovation policy across all sectors of Indian economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alamgir J., India's Opens - Economy Policy. Globalism, Rivalry, Continuity, Routledge, London 2008
 2. Bywalec G., Dynamika i determinanty rozwoju gospodarczego Indii, "Ekonomista" 2010, nr 3.
 3. Das G., India Unbound: From Independence to Global Information Age, Penguin Books Ltd., New Delhi 2002.
 4. Freeman C., Technology. Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter Publishing, 1987.
 5. India's GDP Crosses $1 Trillion, www.financialexpress.com/old/latest_full_story. php?contenct_id=162344.
 6. INNO-Policy TrendChart - Innovation Policy Progress Report. India 2009, European Commission Enterprise Directorate-General, Brussels 2010.
 7. Innovation in India, National Knowledge Commission, New Delhi, June 2007, http:// knowledgecommission.gov.in/reports/report07.asp.
 8. International Financial Statistics. Yearbook 2009, International Monetary Found, Washington DC 2009.
 9. Mahendra Dev S., India: Handbook on the South Asian Economies, Cheltencham 2008.
 10. Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, red. J. Marszałek-Kawa,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 11. National Council on Student Development, .ncsdonline.org.
 12. National Innovation Systems, OECD, Paris 1997.
 13. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning,red. B.Å. Lundvall (The Anthem Other Canon Series), Anthem Press, London 2010.
 14. Statistical Abstract. India 2004, Central Statistics Organisation, New Delhi 2004.
 15. Statistical Abstract. India 2004, Central Statistics Organisation, New Delhi 2007.
 16. Technology, Globalisation and Economic Performance, red. D. Archibugi, J. Michie, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 17. The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, red. R. Landau, N. Rosenberg, National Academy Press, Washington D.C. 1986.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu