BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzeziński Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Title
Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego : zmiany przestrzenne
The Processes of Suburbanisation of Suburbian Areas on the Example of the Communities of Pabianice Poviat : Spatial Changes
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 245, s. 169-177, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Metropolia i jej region
Keyword
Urbanizacja, Procesy demograficzne, Obszar metropolitalny, Zarządzanie miastem
Urbanisation, Demographic process, Metropolitan area, City management
Note
summ.
Country
Powiat pabianicki
Abstract
Powiat pabianicki, wchodzący w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, obejmuje miasto Pabianice, miasto Konstantynów Łódzki oraz gminy: Pabianice, Ksawerów, Lutomiersk, Dobroń i Dłutów. Liczy 118,8 tys. mieszkańców i zajmuje powierzchnie 492 km2. Siedzibą starostwa są Pabianice liczące 69 tys. mieszkańców. W celu zbadania skali i kierunków procesów suburbanizacji w powiecie pabianickim poddano analizie dane z okresu ostatnich 10 lat, tj. od roku 1999 do 2008. (fragment tekstu)

The processes of suburbanization are taking place more and more intensively around polish agglomerations. The dynamics and range of this phenomenon force close observation of the processes, as they bring about a lot of negative consequences. The poviat of Pabianice, bordering with Łódź and connected with it with important national roads and featuring attractive natural environment, is especially threatened with negative results of the process of urban sprawl. To research into the range of this process, there have been analyzed, the amount of agricultural land excluded from farming, the changes in the amount of grounds covered by arable lands and forest produce, dwelling and industrial areas and the number of building permits in the communities of the poviat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kamieniecki K., 2002, Rozprzestrzenianie się miast - współczesny problem niezależnie od kontroli zjawiska, [w:] Kamieniecki K. (red.), Raport. Miasto za miastem, 3, Instytut Rozwoju na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
  2. Kozłowski S. (red), 2006, Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, KUL im. Jana Pawła II, Komitet "Człowiek i środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa
  3. Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji, uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  4. Lorens P. (red.), 2005, Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Urbanista, Warszawa.
  5. Sławiński T., Denis M., 2008, Rozlewanie się zabudowy w świetle zmian ustawodawstwa z 1994 i 2003 roku, [w:] Anusz S. (red.), Planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego. Diagnoza stanu i nowe propozycje, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
  6. Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, 2006, EEA Report, No. 10/2006, EEA, Copenhagen.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/534
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu