BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ryzyko gospodarcze w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Economic Risk in the Process of Restructuring of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 615-628, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Ryzyko gospodarcze, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Bankructwo
Economic exposure, Restructuring of enterprises, Bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania było przybliżenie zagadnień dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem związanego z tym ryzyka gospodarczego. W następnej kolejności rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładem empirycznym. (abstrakt oryginalny)

Purpose of the study was to present the issues relating to the restructuring of the enterprise with particular reference to the associated economic risks. Next, the theoretical considerations are illustrated by empirical examples. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereziński M., Uwagi na temat ryzyka Gospodarczego, Pal. 1968, Nr 3.
 2. Dorozik L., Geneza przyczyn i konieczności prowadzenia restrukturyzacji, /w:/ Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, red. Dorozik L., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 3. Dorozik L., Konieczność restrukturyzacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, prawne i techniczne /w:/ Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 4. Dorozik L., Konieczność restrukturyzacji. Aspekty ekonomiczne, społeczne, prawne i techniczne /w:/ Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 5. Ghyczy T, Oetinger B., Bassword Ch., Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa 2002.
 6. Górka K., Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw /w:/ Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 7. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej Zh, "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 8. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODiDK, Gdańsk 2001.
 9. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODiDK, Gdańsk 2001.
 10. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 11. Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, DIFIN, Warszawa 2002.
 12. Podstawy ubezpieczeń, red.: Monkiewicz I., Poltext, Warszawa 2000.
 13. Popławski H., Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w przedsiębiorstwie, Warszawa 1970.
 14. Popławski H., Zagrożenie ryzyka z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, Pal. 1968, Nr 2.
 15. Pritchard C., Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-PRESS, Warszawa 2002.
 16. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 17. Tłuchowski W., Podstawy restrukturyzacji przedsiębiorstwa /w:/ Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstw, red. Sobolewski H., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 18. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2003, nr 60 ,poz. 535 z póź.zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu