BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartini-Twardowska Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Twardowski Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Doradztwo finansowe w Polsce. Niezależność i obiektywizm czy komercyjne pośrednictwo?
An Early Warning System in Monitoring Deyiations in Consolidated Financial Data of a Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 305-322, Rys., tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Grupa kapitałowa, Finanse, Sprawozdawczość
Capital group, Finance, Reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule poruszono zagadnienia budowy systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu operacyjnym grupą kapitałową. Przedstawiono propozycję zakresu pozyskiwania danych z jednostek zależnych oraz procedur analizy odchyleń. Szczególny nacisk położono na proces szybkiej konsolidacji danych finansowych dla potrzeb możliwie wczesnej identyfikacji ewentualnych zagrożeń w realizacji celów operacyjnych grupy. W podsumowaniu oceniono słabe oraz mocne strony proponowanego podejścia, (abstrakt oryginalny)

In an article it is mentioned the issue of building early warning systems to support opera-tions management in holdings/capital groups. A proposal has been put forth for collecting data from subsidiary companies and analyzing deviations. The article emphasizes a problem of consolidating financial data fast to early identify threats in realization holding goals. In the conciusion strengths and weaknesses of the proposed approach have been summarized. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Caragata P.J.: Business Early Warning Systems. A guide for Managers Executives and lnvestors. Wellington BUTTERWORTHS 1999.
 2. Falkiewicz W.: Systemy informowania kierownictwa. Zasady budowy, aspekty semantyczne, PWE, Warszawa 1978.
 3. Kasperska E.: Symulacja zmian strukturalnych w modelach SD a proces uczenia się (w) organizacji. Prace Naukowe Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 77, Wrocław 2005.
 4. Mailach G.E.: Understanding Decision Support Systems and Expert Systems, IRWIN The McGraw-Hill Comp. Inc. US, 1994.
 5. Marakas M.G.: Decision Support Systems in the 21th Century. Prentice Hall, Pearson Education Inc. Upper Sadle River, New Jersey 2003.
 6. Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Wydawnictwo Placet, Warszawa 1994.
 7. Ruhnke K.; Konzernbuchfuhrung, IDW-Verlag, Dusseldorf 1995.
 8. Twardowski Z., Stanek S.: W poszukiwaniu źródeł przewagi, "Computerworld Polska" nr 46/879, raport specjalny Systemy ERP/BI, grudzień 2009.
 9. Twardowski Z.: Model inteligentnego systemu wczesnego ostrzegania w bankowej ocenie ryzyka kredytobiorcy. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 10. Wartini-Twardowska J., Twardowski Z.:"Systemowe ujęcie procedur monitorowania wartości w zarządzaniu strategicznym złożoną organizacją gospodarczą, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 11. YoUmuth H.J.: Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie. Wydawnictwo Placet, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu