BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jonek-Kowalska Izabela (Politechnika Śląska)
Title
Dualizm zagrożeń w procesie identyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych
Duality of Threats in Risk Identification in Mining Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 641-650, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Górnictwo, Ryzyko operacyjne
Mining sector, Operational risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto problem dualizmu źródeł ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych. Odniesiono się do istoty zagrożeń naturalnych i zarządczych w tych przedsiębiorstwach. Następnie dokonano oceny istniejących systemów identyfikacji ryzyka operacyjnego w badanym przedsiębiorstwie górniczym. Na bazie tej oceny sformułowano wskazówki dotyczące modyfikacji i uzupełnień istniejących systemów identyfikacji ryzyka operacyjnego. Odnoszą się one przede wszystkim do konieczności uwzględniania zagrożeń zarządczych i integracji systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. (abstrakt oryginalny)

In the article the problem of duality of threats in risk identification in mining enterprises is considered. At first the natural and management sources of operational risk are described. Then the systems of operational risk identification in Polish mining enterprises are evaluated. This evaluation enables recognition of modifications in established systems of operational risk identification. The most important for Polish mining enterprises in this area is to perceive management threats in operational risk identification and to integrate system of risk management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bizon-Górecka J., Problemy zarządzania ryzykiem w systemie produkcyjnym, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 6.
 2. Bizon-Górecka J., Strategia zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 1.
 3. Borda M., Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz -Katowice 2006.
 4. Chong Y.Y., Brown E. M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Cianciara B., Cianciara A., Dworak M., Wybrane zagadnienia oceny zagrożeń tąpaniami - funkcja ryzyka, "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa" 1995, nr 9- 10.
 6. Claus P., Zarządzanie ryzykiem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wrocław 1998.
 7. Dorfman M.S., Introduction to Risk Management and insurance, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
 8. Fierla A., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw: wybrane aspekty, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 9. Jedynak P., Teczke J., Wyciślik S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 10. Kaczmarek B., Skadłubowicz I., Ryzyko w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] J. Bizon-Górecka (red.), Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2005.
 11. Knechtem J., Zagrożenia klimatyczne, [w:] Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego, pod red. W. Konopko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1998.
 12. Kwiatkowska D., Zagrożenia mikrobiologiczne, [w:] Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego, pod red. W. Konopko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1998.
 13. Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 14. Sawicki K., Rola rachunkowości i audytu finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w warunkach ryzyka, [w:] Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej, pod red. E. Nowaka, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 15. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Bezpieczne wykonywanie robót przez firmy usługowe w zakładach górniczych, Materiały na posiedzenie Rady Ochrony Pracy, Publikacja Wyższego Urzędu Górniczego, Katowice 2005.
 16. Stec K., Wutke G., Zagrożenie sejsmiczne, [w:] Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego, pod red. W. Konopko, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1999.
 17. Williams C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002.
 18. Wroński P., Kilka uwag o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej, pod red. E. Nowaka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu