BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Gabriela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Błach Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wykorzystanie analizy finansowej przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych
Usage of Financial Analysis in a Company's Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 31-45, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Kryzys finansowy, Ryzyko finansowe
Financial analysis of enterprise, Financial crisis, Financial risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kryzys finansowy odgrywa ważną rolę w cyklu wzrostu firmy, jest negatywną konsekwencją procesu podejmowania decyzji, Uwarunkowania kryzysu mogą być analizowane w dwóch grupach: czynników niezależnych od decyzji spółki i czynników wynikających z jej wyborów i postaw. Analiza finansowa dostarcza informacji wykorzystywanych w procesie redukcji, identyfikacji ryzyka i zagrożeń, odgrywa znaczącą rolę w ocenie obu przyczyn i źródeł kryzysu. W artykule przedstawiono główne elementy analizy finansowej stosowanych w procesie oceny przyczyn i konsekwencji kryzysu w firmie. (abstrakt oryginalny)

The fi nancial crisis, as a negative consequence of the company's operations and decision making process, likewise the adverse infl uence of the corporate surroundings, plays an important role in the cycle of the company's growth. Crisis determinants can be analysed in two groups: external factors, often independent from the company's decisions and internal factors, arising from its choices and attitudes. Financial analysis, by providing information used in the risk identifi cation and threats reduction process, plays a signifi cant role in assessing both reasons and sources of crisis, together with analysing types of decisions aiming at the fi nancial balance restoration. This article presents major components of the fi nancial analysis used in the process of appraising reasons and consequenses of the company's crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brigham E.R, Gapenski L.C, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  2. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  3. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODDK, Gdańsk 2001.
  4. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
  5. Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik, Akade­mia Ekonomiczna, Katowice 2004.
  6. Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Zakamycze, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu