BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Modele zarządzania środkami pieniężnymi
Models of Cash Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 383-395, Rys., bibliogr. poz. 18
Keyword
Zarządzanie, Pieniądz
Management, Money
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie gotówką wiąże się z problemem kosztów jej utrzymywania lub jej braku. Ważne więc jest określenie optymalnego poziomu posiadanej gotówki oraz wskaźników badających stopień jej produktywności. Ważnym aspektem jest określenie kosztu uzyskania gotówki, uzależnionego od sprzedaży wyrobów i usług oraz windykacji należności. Istotne w zarządzaniu gotówką przez menedżerów jest zarządzanie zobowiązaniami. Wiąże się to z prowadzeniem negocjacji między kontrahentami oraz łączeniem terminów płatności z wielkością posiadanej gotów ki i terminami wykupu papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)

Cash management involves the problem of the cost of its maintenance or lack thereof. So it is important to determine the optimal level of its cash and indicators for investigating the degree of productivity. An important aspect is to determine the cost of obtaining cash from the sale of dependent products and services and debt recovery. Important in the management of cash by managers is the management of liabilities. This entails conducting negotiations between contractors and combining payment terms with the size of its existing cash and securities redemption dates. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 2. Baumol W.I.: The transactions demand for cash; an inventory theoretic approach, Qarterly Journal ofEconomic 11/1952.
 3. Bień W.: Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1995.
 4. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, tom 3.
 5. Czekaj J., Owsiak S.: Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 1992.
 6. Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 7. Gajdka J" Wolińska E.: Zarządzanie finansowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 8. Hough H.: Zarządzanie finansami. Wydawnictwo Merbig, Warszawa 1991.
 9. Krajewski M.: Budowa projektu promocji wyrobu. Marketing i Rynek 1998, nr 12.
 10. Krajewski M.: Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, Gdańsk 2008.
 11. Miller M.M., Orr D.: A model of the demand for money by Firms, "Quarterly Journal of Economic", August 1996.
 12. Petty J.W., Kcown A.J., Scott D.F., Martin J.D.: Basicfinancial management, Prentice Hall International, New Jersey 1993.
 13. Ross S.A.: International Treasumy Management, Woodhead Faulkner, Cambridge 1990.
 14. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.F.: Corporate Finance, R.D. Irwin Boston 1999.
 15. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D.: Fundamentals of corparate finance Irwin, USA 1992.
 16. Scott D.F.: Cases in Finance, Prentice-Hall, New Jersey 1984.
 17. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 18. Śliwa J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Prywatna Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu