BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miklewicz Zbigniew (Zakłady Chemiczne Police S.A.), Zieliński Tomasz, Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Instrukcja sporządzania dokumentacji podatkowych jako praktyczny aspekt zarządzania cenami transferowymi w grupach kapitałowych
Instructions Kor Preparing Tax Documentation as a Practical Aspect of Management by Transfer Pricing in Capital Groups
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 397-402, Tab., bibliogr. poz. 2
Keyword
Dokumentacja, Podatki
Documentation, Taxes
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące zarządzania cenami transferowymi usług w grupach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu instrukcji dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych. Wymóg posiadania dokumentacji podatkowej przez firmy działające w ramach danej grupy kapitałowej określony został w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W każdym podmiocie zobowiązanym do opracowania dokumentacji podatkowej powinny zostać ustalone ogólne zasady dotyczące jej sporządzania. Zasady te powinny w szczególności regulować kwestie, określenia osób zaangażowanych w opracowanie dokumentacji, zakres ich kompetencji i obowiązków, terminy realizacji poszczególnych czynności, zasady zatwierdzania i archiwizacji dokumentacji. Osoby zaangażowane w opracowanie dokumentacji podatkowej powinny na bieżąco kontrolować wartość transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Dokumentacja podatkowa oraz materiały źródłowe powinny podlegać aktualizacji w każdym przypadku zmiany stanu faktycznego i prawnego związanego z daną transakcją. (abstrakt oryginalny)

Presented in this article are issues concerning the management by transfer pricing in capital groups, with particular regard to instructions for preparing tax documentation. The requirement for haulage companies cooperating within a capital group to possess tax documentation is specificd in the Corporate Income Tax Act. Business practice indicates a constant inerease in awareness by management of transfer pricing issues. Every entity required to possess tax documentation should set out generał regulations fortheir preparation. These regulations should in particular govern who is designated to draw up the documentation, their scope of work and responsibilities, completion deadlines and the principles forcon- firming and archiving the documentation. 402 The drawing up of documentation which fulfils the statutory reąuirements of the Corporate Income Tax Act is a process whose efficient completion reąuires a series of stages to be taken into consideration. The first step is the identification ofentities affiliated to the given capital group. A key activity is the gathering of information and documents concerning transactions subjecl to documentation. When this documentation has been drawn up it should be archived appropriately in a form which allows the relevant tax authority access to it within seven days of a demand being made. The documentation should also contain the souree materials used during its preparation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ceny transferowe w Polsce, Raport z badania ERNST & YOUNG w 2004 r.
  2. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000.54.654 z późń.zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu