BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ stosowania cen transferowych na przepływy finansowe w grupach kapitałowych
Transfer Pricing Have on Influence Financial Flow of Capital Group
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 403-414, Tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Ceny transferowe, Przepływy pieniężne, Grupa kapitałowa
Transfer pricing, Cash flows, Capital group
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty, metodologii, regulacji prawnych stosowanych wobec cen transferowych. Na tym tle Autorka próbowała przedstawić wpływ cen transferowych na przepływy finansowe w grupie kapitałowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the matter of transfer pricing as one of the fundament issuses in thc opera- tion of capital group. lt describes thc concept, motive, the apply method transfer pricing and legał basses for regulation transfer pricing. At the and showed have transfer pricing on influence financial flow of capital group. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Art. 11 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przepis 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 październik 1997 r., w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze do oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników. DzU 1936, nr 2, poz. 6.
 2. Kabalski P.: Ceny transferowe, [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, tom I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 3. Kotula M.: Ceny transferowe i motywy ich stosowania, EiOP nr 1, 2004.
 4. Kroik J., Malara Z.: Ceny transferowe jako narzędzie konkurencji, EiOP nr 5/2007.
 5. Kroik J" Matusiak M.: Pozafiskalne aspekty cen transferowych, EiOP nr 7/2007.
 6. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Analiza finansowa grupy kapitałowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, (praca w druku).
 7. Pagan C.J., Wilkie J.S.: Transfer Pricing Strategy in a Global Economy, 1BFD Publications BV, Amsterdam 1993.
 8. Piątek E.. Polityka bilansowa grupy kapitałowej. CedeWu, Warszawa 2007,
 9. Rzempała A., M i k lewic Z.: Ceny transferowe jako instrument polityki grupy kapitałowej, [w:] Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17.
 10. Sojak S, Baćkowski D.: Ceny transferowe, aspekt podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, za A. Rosa: Istota stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwo, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe nr 48, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2009.
 11. Sojak S.: Ceny transferowe, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 12. Toborek-Mazur J., Kuchmacz J.: Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu