BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Felczak Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Strategia płynności finansowej w Netia SA
The Financial Liquidity Strategy of the Netia Jsc
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 423-434, Rys., tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Płynność finansowa, Strategia finansowa
Financial liquidity, Financial strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu określono strategię płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko w Netia SA Okres badawczy obejmował lata 2006-2008. Stwierdzono stosunkowo duże zróżnicowanie strategii aktywów obrotowych. Odnotowano konserwatywną strategię finansowania majątku obrotowego. W ujęciu relacji majątkowo-finansowych występowała na ogół strategia agresywno-konserwatywna, z tendencją do wzrostu poziomu agresywności. Nie wystąpiły jednoznaczne relacje między wielkością zysku rezydualnego, a strategią finansowania majątku obrotowego oraz majątkowo-finansową. W przypadku stosowania bardziej agresywnej strategii majątkowo-finansowej spółka prowadziła efektywną działalność, głównie poprzez wzrost agresywności strategii finansowej. Zbyt wysoki po¬ziom agresywności strategii majątkowej przyczynił się do generowania ujemnego zysku rezydualne¬go przez Netia SA.(abstrakt oryginalny)

The elaboration defines tlie financial liquidity strategy of the Netia JSC in a profit-risk aspect. The period of enterprise investigation covers the years 2006-2008. It was stated that the difference between adopted current assets strategy in enterprise was relatively significant. The conducted re- search lead to a statement that the conservative strategy of the current assets financing was selected in a surveyed period. In relation to the financial-assets rangę in generał the mix of aggrcssive and conservative strategy appeared, with a tendency to aggressive one. The lack of unambiguous relation between the level of the residual profit and the current assets as well as financial-assets financial strategy has not been noticed. In case of the aggressive financial-assets strategy application, the enterprise conduced effective performance, mainly due to inereasing aggressiveness of the financial strategy. Together with a higher level of the assets aggrcssiveness strategy noticed the residual loss in Netia JSC. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
  2. Kubiak J.: Hierarchia krótkoterminowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  3. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005.
  4. Wasilewski M.: Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt I, Warszawa 2005.
  5. Wasilewski M., Zabolotnyy S.: Strategia płynności finansowej grupy kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczania nr 14, Szczecin 2008.
  6. Wasilewski M., Zabolotnyy S.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie nr 78, Warszawa 2009.
  7. Wasilewski M., Zabolotnyy S.: Strategies and Effectiveness ofWorking Capital Management in Food Industry Enterprises, Economic Science for Rural Development, Latvia University of Agricul- ture, Jelgava 2009.
  8. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  9. Wawryszuk-Misztal A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UMCS w Lublinie; Lublin 2007.
  10. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu