BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problem pomiaru ryzyka przed i po zabezpieczeniu
The Problem of Measuring the Risk Before and After Security
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 693-704, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Pomiar ryzyka
Risk, Risk management, Risk measures
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie ryzykiem ewoluowało na przestrzeni ostatnich 40 lat w kierunku zintegrowanych systemów zarządzania. W takiej formie, jako główną jego zaletę wymienia się polepszenie przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Dodatkowo system zarządzania ryzykiem generuje samodzielnie informacje o ryzyku, na które narażone jest przedsiębiorstwo, wiąże ryzyko z kosztami zapobiegania im oraz skutkami jego kontroli. Artykuł koncentruje się na analizie ryzyka, jako najbardziej istotnym elemencie procesu ze względu na skuteczność i efektywność zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Celem zaś artykułu jest problem pomiaru ryzyka przed i po zabezpieczeniu. (abstrakt oryginalny)

Risk management has evolved over the last 40 years in the direction of integrated management systems. In such a form as its main advantage lists improve the information flow in the enterprise. In addition, a risk management system generates risk information itself, involves a risk with the cost of prevention and its control effects. The article focuses on risk analysis, as the most important element of the process due to the effectiveness and efficiency of risk management in enterprice. Purpose of the article is the problem of the riskmeasurement before and after security. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ballou B., Heitger D.L.: A Building-Block Approach for Implementing COSO's Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Management Accounting Quarterly, zima 2005, nr 2.
  2. Birmann B.: Risikomanagement in Banken, w: Eller : Risikomanagement, Stuttgart 1998.
  3. Form S., Hüllmann U.: Chance- and Risk-Scorecarding. Umsetzungsaspekte eines ITgestütztem strategischen Reporting, Controlling, 2002 nr 12.
  4. Mizerka J., http://kfp.ue.poznan.pl/mizerka1/materialy/Ryzyko/Ryzykodzienni/ Identyfikacja%20i%20pomiar%20ryzyka-dzienni.pdf.
  5. Mojsiewicz M., Tarczyński W.: Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
  6. Niemiec A.: Zewnętrzne raportowanie ryzyka jako czynnik tworzący wartość przedsiębiorstwa, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Urbańczyka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003, tom II.
  7. Shimpi P.: Enterprice Risk Management: From Compliance to Value, Financial Executive, sierpień/wrzesień 2005.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001; J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, Tom 1, Mechanizmy i funkcje, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu