BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Restrukturyzacja własnościowa a poziom przychodów budżetowych
Ownership Restructuring and the Level of Budget Revenues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 729-740, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Dochody budżetowe, Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja
Public finance, Budget revenue, Ownership transformations, Privatisation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Unowocześnienie gospodarki realizowane poprzez konsekwentną restrukturyzację własnościową przedsiębiorstw państwowych jest warunkiem, siły i kierunku przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Przychody z prywatyzacji zyskały sobie priorytet zainteresowań wśród badających te zjawiska naukowców. Właśnie ten problem, a mianowicie przychody z prywatyzacji, a szczególnie ich poziom i struktura stanowi ważny obszar badawczy, który, między innymi, wynikał z celów prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i stanowił, nie bez znaczenia, ważny składnik dochodów budżetowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż prawie nie ma żadnego związku pomiędzy liczbą prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych a wpływami z tego tytułu do budżetu państwa. Z całą pewnością, więc można stwierdzić, że na wysokość przychodów budżetowych z tytułu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zdecydowanie działały inne uwarunkowania, do których m.in. można zaliczyć formę (metodę, technikę) przekształceń własnościowych. (abstrakt oryginalny)

Modernising the economy through a consistent ownership restructuring of stateowned companies determines the force and direction of an accelerated economic development. Revenues from privatisation have aroused the greatest interest among researchers investigating these phenomena. It is revenues from privatisation, in particular their level and structure, that are an important research area, resulting, among other things, from the aims of the privatisation of stateowned companies and constituting a significant component of budget revenues. Research results suggest that there is hardly any relationship between the number of stateowned companies being privatised and the resultant statebudget revenues. It can be stated with certainty, therefore, that the level of budget revenues from the privatisation of stateowned companies was definitely determined by other factors, including the form (method, technique) of ownership transformation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błaszczyk B., Woodward R., 1996, Privatization in Post-Communist Countries: Experience, Problems and Conclusions, w: Privatization in Post-Communist Countries, CASE, Warszawa.
  2. Czekaj J., Włodarczyk W., 1999, Charakterystyka metod i przebieg prywatyzacji w Polsce w latach 1990 - 1997, w: Przekształcenia własnościowe w Polsce. Dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
  3. Owsiak S., 1994, Problem równowagi budżetowej w okresie transformacji gospodarki polskiej, "Banki i Kredyt" nr 1-2.
  4. Sobolewski H., 2005, Makroekonomiczne aspekty restrukturyzacji prywatyzacyjnej w polskiej gospodarce, w: R. Borowiecki i A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - Przebieg - Efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa - Kraków.
  5. Surdykowska S. T., 1996, Prywatyzacja, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
  6. Włodarczyk W., 1997, Priwate Sector Dewelopment and Privatization, w: Poland. International Economic Report 1996/97, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw.
  7. Wojtyna A., 1999, Makroekonomiczne aspekty prywatyzacji, w: A. Noga (red.), Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990 - 1997), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu