BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Prawo upadłościowe a obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości w przypadku przerwania zasady kontynuacji działalności
Bankrupt Law but Duties from Act about Accountancy in Case of (Accidentally of) Interrupt of Principle of Continuation of Activity Subsequent
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 755-763, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Prawo upadłościowe, Ustawa o rachunkowości, Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo, Ryzyko
Bankruptcy law, Accounting Act, Enterprise bankruptcy, Bankruptcy, Risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Upadłość jako szczególna forma zakończenia działalności przez przedsiębiorstwo wymaga odpowiedniego księgowego udokumentowania. Ogłoszenie upadłości wobec jednostki prowadzącej rachunkowość nie zwalnia upadłego z obowiązku dalszego jej prowadzenia w czasie postępowania wykonawczego. Prawo upadłościowe i naprawcze wskazuje na ogromną rolę informacji tworzonych w rachunkowości w procesie upadłości przedsiębiorstwa. Już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa istnieje potrzeba opracowania na podstawie danych tworzonych w rachunkowości odpowiednich materiałów, sprawozdań i innych informacji. (abstrakt oryginalny)

Insolvency as it requires particular form of completion of activity by enterprise proper documentary evidence book (accountant). It does not dismiss announcement of insolvency in accordance with unit with its (her) farthest duty of conduct in time of executive procedure insolvent leading accountancy. Bankrupt law and reparation indicates huge role of information built (created) in (to) accountancy in process of insolvency of enterprise. Requirement of elaboration exists on period of folding of conclusion about announcement of insolvency of enterprise on base of data built (created) in (to) accountancy of proper material already, reports and other information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boniecki M., Rachunkowość przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości, Problemy rachunkowości, lipiec-wrzesień 2006.
 2. Bodzianny J., Rezerwy w upadłości, [w:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 3. Ciesielski P., Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce, Rachunkowość, 2005, nr 8.
 4. Czerny J., Wierny i rzetelny obraz sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa w upadłości, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009.
 5. Czerny J., Wycena w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości, [w:] T. Kiziukiewicz, Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa 2009.
 6. Gos W., Hońko S., Postępowanie upadłościowe a wycena składników majątku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, nr 28 (84).
 7. Jędrzejewski S., Zasady wyceny majątku przedsiębiorstwa w upadłości, Rachunkowość, 2009, nr 9.
 8. Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa "Ekronu", Rachunkowość 2003, nr 4.
 9. Łodzianna A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna. Praktyczny poradnik dla syndyków, Difin, Warszawa 2005.
 10. Marzec J., Badanie sprawozdań finansowych, PTE, Warszawa 2002.
 11. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2004.
 12. Sawicki K., Likwidacja i upadłość firm, [w:] K. Winiarska, Rachunkowość zaawansowana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 13. Sawicki K., Wybrane problemy prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o rachunkowości dotyczące jednostek postawionych w stan likwidacji i upadłości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, nr26 (82).
 14. Tokarski A., Tokarski M., Rachunkowość źródłem informacji o przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, [w:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński-Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
 15. Tokarski A., Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym, [w:] T. Kiziukiewicz, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 16. Ustawa z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, (Dz. U. nr 60, poz. 535).
 17. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U nr 76, poz. 694).
 18. Zadora J., Rachunkowość jednostek postawionych w stan upadłości, Serwis Finansowo- Księgowy, 1994, nr 47.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu