BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtas Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej
Innovative Position of Polish Economy Within the European Union
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 605-617, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Raport Innovation Union Scoreboard, Kapitał intelektualny, Innowacyjność
Innovation Union Scoreboard report, Intellectual capital, Innovative character
Note
summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą wyników syntetycznego wskaźnika innowacyjności dla Polski i krajów Unii Europejskiej. Pozycja Polski według kryteriów stosowanych przez Komisję Europejską była słaba, nie tylko w porównaniu ze średnią UE-27, ale także z grupą nowych krajów członkowskich. W dalszej części zestawiono wydatki na badania naukowe - w tym przypadku udział wydatków w PKB Polski także odbiegał niekorzystnie od średniej w UE. Ostatnią część opracowania poświęcono kapitałowi ludzkiemu. Analiza na podstawie wskaźników określonych przez OECD potwierdziła, że Polska należy do najmniej innowacyjnych krajów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article was to assess how innovative is Polish economy in comparison to other EU member states. The analysis encompasses three areas: 1) Summary Innovation Index (SII) used by the European Commission to monitor the innovativeness of EU members, 2) R&D expenditure in relation to GDP, 3) human resources for science and technology. According to the latest Innovation Union Scoreboard Poland ranked in the bottom of the moderate innovators group. Other analyzed data also proved that Poland's ability to create innovations was poor. The share of R&D expenditure in GDP was much lower then the mean for the EU, also less than a third of them were realized by the business sector. The share of human resources in science and technology was also significantly lower then the average. In conclusion, there is an urgent need for a better innovation policy for Poland to be able to catch up to the rest of the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bukowski M., Szpor A., śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 2. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, 3.03.2010.
 3. Eurostat, Annual Data on HRST and Sub-Groups, by Sex and Age, http://appsso.eurostat. ec.europa.eu/nui/show.do.
 4. Eurostat, Europe 2020 Headline Indicators - National Targets, http://epp.eurostat. ec.europa.eu/cache/Euro_2020/E2020_EN_banner.html.
 5. Eurostat, Human Resources in Science and Technology as a Share of Labour Force, http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsc00025.
 6. Innovation Union Competitiveness Report: Edition 2011 - Overall Review of EU Member States and Associated Countries, European Commission, Shutterstock 2011.
 7. Innovation Union Scoreboard 2010, European Commission, ProInno Europe 2011.
 8. Innovation Union Scoreboard 2011, European Commission, ProInno Europe 2012.
 9. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T "CANBERRA MANUAL", OECD, Paris 1995.
 10. Nauka i technika w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012.
 11. Science, Technology and Innovation in Europe, Eurostat, 2012.
 12. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym, "Studia BAS" 2011, nr 1 (25).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu