BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilimowska Zofia (Politechnika Wrocławska), Kopala Katarzyna
Title
Wpływ wybranych czynników na strukturę finansową przedsiębiorstwa
An Influence of Selected Factors on Enterprise Capital Structure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 447-461, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Struktura finansowa, Przedsiębiorstwo
Financial structure, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Polityka w zakresie kształtowania struktury kapitału wymaga znalezienia kompromisu między ryzykiem a stopą zwrotu, znalezienia optymalnej relacji między kapitałem obcym i kapitałem własnym. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych związanych z wpływem wybranych czynników finansowych na strukturę finansową przedsiębiorstw branży budowlanej działających na rynku polskim (abstrakt oryginalny)

The policy of capital structure building needs some kind of tradc-off between risk and rate of return, finding an optimal relation between debt capital and equity capital. In the paper the results of empirical researches are presented. Here is presented the influence of selected financial factors on capital structure for Polish enterprises of construction branch. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bolibok P.: Modele optymalizacji struktury kapitałowej i przykłady ich praktycznego zastosowania, www.annales.umcs.lublin.pl/H/2005/019.pdf-29.03.2009.
  2. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  3. Kopała K.: Czynniki kształtowania struktury kapitałowej przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej, praca magisterska napisana pod kierunkiem Z. Wilimowskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
  4. Siudak M.: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  5. Więcławski J.: Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania luki kapitałowej, UMCS, Lublin 2005.
  6. Wilimowska Z., Seretna-Sałamaj D.: Metodyka dynamicznego zarządzania strukturą finansów przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Szczecin 2009.
  7. Wilimowska Z., Lewiński vel Iwański S.: Badanie wpływu struktury finansowej na wartość spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 16, Szczecin 2009.
  8. Wilimowska Z., Wilimowski M., Kopała K.: Financial value factors in VBM, [w:] Information systems architecture and technology: IT technologies in knowłedge orientedmanagement process, red. Z. Wilimowska i in., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu