BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach spowolnienia gospodarczego
Financial Independent of Local Government Units in the Slowdown of the Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 475-482, Tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse
Local government, Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Główne problemy poruszone w artykule dotyczą samodzielności finansowej jednostek samo-rządu terytorialnego. Jest to w głównej mierze związane z zapewnieniem jednostkom samorządu terytorialnego dochodów pozwalających na realizowanie zadań publicznych, pozostawienie im swobody kształtowania wydatków w granicach ram prawnych oraz stworzenie odpowiednich gwarancji formalnych i proceduralnych w tym zakresie. Formalnoprawne ujęcie samodzielności finansowej oraz teoretyczne rozważania w literaturze różnią się w podejściu i interpretacji tego zagadnienia. Jednakże w oparciu o miary samodzielności finansowej możliwe jest odniesienie się do sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Zaprezentowane rozważania w sposób syntetyczny nawiązują do wpływu zmian w otoczeniu, zwłaszcza w okresie kryzysów i spowolnienia gospodarczego, na poziom samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Oczywiście konieczne jest w tym przypadku podejście dynamiczne, analizujące zmiany w czasie.(abstrakt oryginalny)

The main problems In the article are about financial independence of territorial government units. Presented considerations In the synthetic way refer to the influence on changes In the area especially in the time of crisis and slowdown of the economy on the financial independence level of the territorial government units. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Denek F,.: Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] Samodzielność samorządu terytorialnego, red. E. Denek, Poznań 2001.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
  3. Filipiak B.: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
  4. Klat-Wartecka L.: Problem samodzielności gmin a ochrona praw podmiotowych jednostki, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 10.
  5. Kornberger-Sokołowska E.: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym systemie prawnym w Polsce, Studia luridica, t. 39, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw¬skiego, Warszawa 2001.
  6. Kosek-Wojnar M.: Gmina na rynkach pożyczkowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
  7. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Piotrowska-Marczak K.: Finanse lokalne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  9. Piotrowska-Marczak K.: Samodzielność finansowa samorządów lokalnych a własność komunalna, [w:] Własność komunalna, red. T. Wawak, Kraków 1991.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu