BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obidziński Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza zapotrzebowania Funduszu Rezerwy Demograficznej : wybrany scenariusz
The Analysis of Impact of Selected Factors on Demographic Reserye Fund's Demand
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 169-181, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), Demografia
Demographic Reserve Fund (DRF), Demography
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane efekty badań prowadzo­nych w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat Badanie wpływu zmian czynników otoczenia systemu emery­talnego na zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej. Celem pracy jest analiza i diagnoza wpływu wybranych czynników demograficznych, społeczno--ekonomicznych i polityczno-prawnych na zapotrzebowanie funduszu. Przedsta­wiono wybrany scenariusz prognozy (tak zwany scenariusz podstawowy), przy czym przyjęto długi horyzont czasowy (lata 2009-2050) jako naturalny dla pro­jekcji demograficznych. Zastosowano wybrane modele i metody prognozowania charakterystyczne dla przyjętych zjawisk. (abstrakt oryginalny)

The Demographic Reserve Fund, was called in accordance with legal act from November 11th 1998 about system of social security. The subject of this paper is a Demographic Reserve Fund (DRF). The goal of the paper is analysis, diagnosis and forecast of the Fund's demand on financial means caused by entering the retirement age by the generation of demographic explosion and increasing it by the process of population aging. The basis of this forecast are assumptions referring to the demographic, social and economic situation of the country. In particular these assumptions refer to: fertility, mortality, economic growth, earnings growth, migration, infl ation, unemployment rate, structure of the population with respect to occupational groups and groups being beyond the labour force, indicators of valorisation of premiums and services paid from social security, etc. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Binczycka-Majewska T., Fundusz Rezerwy Demograficznej w systemie zabezpieczenia ryzyka starości, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 10.
  2. Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, red. J. Pociecha, AE, Kraków 2003.
  3. Holzer J., Demografia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, IPISS, Warszawa 1998.
  5. Obidzinski R, Metody ilościowe w badaniu wpływu zmian czynników otoczenia systemu emerytalnego na zapotrzebowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej, praca dok- torska, Szczecin 2009.
  6. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2050 roku, ZUS, Warszawa 2003.
  7. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  8. Zeliaś A., Teriaprognozy, PWE, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu