BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza finansowa projektów jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych ze środków zagranicznych - zarys problemu
Financial Analysis of the Territorial Goyernment Units Projects - Outline of the Problem
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 501-512, Bibliogr. poz. 7
Keyword
Samorząd terytorialny, Finansowanie samorządu terytorialnego
Local government, Local government financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje istotę, cele i specyfikę prowadzenia analizy finansowej projektów zagranicznych, w tym Unii Europejskiej. Autorka zaprezentowała w nim kwestie dotyczące odmienności procedury prowadzenia analizy finansowej projektów jednostek samorządu terytorialnego. Wskazała na konstrukcję wskaźników bazowego i ostatecznego wykorzystania środków zagranicznych. W artykule zaprezentowano podejście do oceny efektywności finansowej projektu i jego trwałości.(abstrakt oryginalny)

The article presents the individual, aims and specific of leading financial analysis foreign projects, including EU. The author represented in it issues about differency procedurę of leading financial analysis territorial government units projects. She pointed the construction of displays basis and finał using foreign means. In the article presented approach to the financial effectiveness' estima-tion of the project and it's lasting. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dylewski M., Filipiak B., Guranowski A., Hołub-Iwan J.: Zarządzanie finansami projektu europejskiego, CH Beck, Warszawa 2009.
  2. Filipiak B., Dylewski M.: Wybrane aspekty zarządzania finansami projektu europejskiego w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wyd. UMK, Toruń 2008.
  3. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, PWN, Warszawa 2007.
  4. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Dokument MRR/H/ 8(40)12/2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 17 grudnia 2008.
  5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Dokument MRR/H/ 14(2) 01/2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 15 stycznia 2009.
  6. Przewodnik do analizy ko.'iztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny. Raport końcowy przedłożony przez TRT Trasporti e Territorio oraz CSIL Centrę for Industrial Studiem. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, z 16.6.2008.
  7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu