BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strąk Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiar sprawności w sektorze publicznym : ujęcie prakseologiczne
Performance Measurement in the Public Sector the Praxeological Conception
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 199-210, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Sektor publiczny, Efektywność
Public sector, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sprawność działania w sektorze publicznym, jak twierdzi Allen Schick, to pomysł prosty, a jednocześnie zwodniczy. Jest on prosty ze względu na łatwość przedstawienia głównych pojęć i celów, a zwodniczy z powodu trudności w rea­lizacji tych idei przez władze państwowe'. Trudności te mają zarówno charakter obiektywny wynikający ze specyfiki sektora publicznego, jak i subiektywny - biorący swe źródło z naturalnej niechęci organizacji do oceniania swojej działal­ności. (abstrakt oryginalny)

In the article was presented the proposed by the author conception performance measures built on basis praxeological of the formulation of performance. The proposal of the performance measures was introduced near this for the two-dimensional space (one input - one output - one result) and for the multidimensional space (l inputs - m outputs - n results). Introduced measures were built stay in the support about coeffi cients effi ciencies and effectiveness. In the case the performance measurement in the multidimensional space introduced conceptions he the synthetic performance measure is leaning on the model of the CRS of the method DEA. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public sector efficiency: Evidence for New EU mem-her States and emerging markets, "European Central Bank Discussion Paper" 2006, no. 581.
 2. Begg D., Fischer S., Dombusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 3. Budgeting and budgetary institutions, red. A. Shah, The World Bank, Washington 2007.
 4. Creating a government that works belter and costs less: report of the National Perfor­mance Review, U.S. Govemment Printing Office, Washington D.C. 1993.
 5. Diamond J., Budget system reform in emerging economies. The challenges and reform agenda, International Monetary Fund, Washington 2006.
 6. Effectiveness and efficiency of public spending, Directorate General Economic and Finan­cial Aflfairs European Commission, Economic Policy Sub-Committee Quality of Public Finance 2007.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategią na działa­nie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Managing current and futurę performance: striving to create public value, Institute for Public Service Yalue, Accenture 2007.
 9. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
 10. Performance budgeting. Linkingfunding and results, ed. M. Robinson, International Mon­etary Fund, New York 2007.
 11. Schick A., Państwo sprawne. Rozmyślanie nad koncepcją która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł, w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Strąk T., Public service value jako miernik skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicz­nych, red. J. Ghichowski, Toruń 2008.
 14. Strąk T., ^korzystanie informacji o wynikach realizacji zadań w procesie budżetowania wydatków. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 15. Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonal­nego gospodarowania środkami publicznymi. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 16. Tarczyński W, Metodologia powiązania wskaźników i mierników budżetu zadaniowego z zagregowanymi miernikami SRK i KPR, KPRM, Warszawa 2007 (maszynopis).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu