BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachniewski Mirosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Nadopiekuńczość regulacyjna a kryzysy finansowe
Regulatory Oyer-Protection and Financial Crises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 525-535
Keyword
Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Economic crisis, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wśród czynników, które zaburzają możliwości wyceny aktywów wskazać należy fluktuacje kursów na rynku kapitałowym. W jeszcze większym stopniu problem ten potęgowany jest przez kryzysy finansowe. W związku z powyższym w referacie poruszone zostały kwestie związane z przyczynami kryzysów finansowych, a w szczególności aspekty regulacyjne i postawiona została teza, iż to raczej nadmiar regulacji, a nie ich niedostatek może być przyczyną kryzysów finansowych. Niestety, kryzysy często są impulsem do zmian regulacyjnych odnoszących się nie tyle do przyczyn, co raczej do skutków danego problemu, co powoduje z jednej strony narastanie (często niepotrzebnych) regulacji, z drugiej zaś - może stać się przyczyną kolejnych zaburzeń na rynkach i kolejnych regulacji. W związku z powyższym jedynym rozwiązaniem wydaje się opracowywanie regulacji nie w oparciu o bieżące potrzeby (wynikające najczęściej z problemów bardziej medialnych niż realnych), a o skrupulatną analizę uwzględniającą skutki ich implementacji, przy uwzględnieniu, iż rynek finansowy nie może być obszarem pozbawionym ryzyka, a jego uczestnicy nie powinni być ubezwłasnowolnieni. Procesowi oceny regulacji towarzyszyć powinien proces edukacji uczestników rynku, która z jednej strony ograniczałaby potencjał niewłaściwych zachowań na rynku, z drugiej zaś - zwiększałaby poparcie społeczne dla właściwie tworzonych regulacji i ograniczałaby potrzebę społeczną natychmiastowej reakcji regulacyjnej na każde zaburzenie rynku.(abstrakt oryginalny)

Among many factors which affect pricing of assets we could indicate volatility of capital markets. This problem is even more serious in case of financial crises. Hence, the paper deals with the origins of financial crises, in particular their regulatory aspect. Moreover it is suggested, that rather over-, not under-regulation could be one of origins of financial crises. Financial market turbulences (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu