BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych
Ratio Analysis of Inyestment Actiyity in Local Self-Goyernments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 573-582, Rys., tab., bibliogr. poz. 13
Keyword
Samorząd terytorialny, Inwestycje gminne
Local government, District investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym opracowaniu podjęto dociekania naukowe w zakresie oceny wskaźnikowej działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych w Polsce. W oparciu o rozważania teoretyczne ocenie poddano wybrane wskaźniki finansowe. Tu w szczególności zbadano strukturę i dynamikę wydatków inwestycyjnych samorządów terytorialnych, a także poniesione nakłady inwestycyjne na mieszkańca oraz udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych. Okres badawczy obejmuje latach 2004-2008.(abstrakt oryginalny)

This study focuses on the investigations of investment activity in local self-governments in terms of ratio analysis in Poland. Based on theoretical considerations, the selected financial ratios were analysed. In particular, the structure and dynamics of investment expenditures in local self-goYcrnments were investigated. Other analysed factors included investment expenditures per capita and the share of operating surplus and property incomes in property expenditures. The studied period covered the years 2004-2008. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bławat F.: Analiza ekonomiczna. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
 2. Brzozowska E.: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, CeDeWu Sp. z o.o.. Warszawa 2005.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe, WN PWN, Warsza¬wa 2006.
 4. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 5. Gołębiowski G., Tłaczła A.: Analiza ekonomiczno-finansową w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 6. Jarocka E.: F/warae, część I, Difin, Warszawa 2001.
 7. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W.: Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa - Rzeszów 2006.
 8. Misterek W.: Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.
 9. Owsiak S.: Fma«jepM6//czKe. TeorM//)raA:(yA:fl, WN PWN, Warszawa 2005.
 10. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 11. Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2004.
 12. Zalewska M.: Ocena ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2002.
 13. www.mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu