BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Aneta (Politechnika Śląska)
Title
Luka finansowa jako metoda określania poziomu dofinansowania na przykładzie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gminy
Financial Deficiency as the Method Defining The Leyel of Refinancing on the Ekample of Inyestment in Water and Wastewater Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 589-598, Rys., tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Finanse, Inwestycje, Gmina, Samorząd terytorialny
Finance, Investment, District, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejsze opracowanie przedstawia analizę luki w finansowaniu przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w jednej z gmin województwa śląskiego oraz ocenę wpływu dofinansowania projektu na jego ekonomiczną efektywność. Przyjęte w pracy wielkości oparte zostały na rzeczywistych przepływach finansowych oraz kosztorysach sporządzonych na potrzeby inwestycji. W analizowanym przypadku, jednym ze źródeł finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013(abstrakt oryginalny)

This study presents an analysis of gaps in funding a project of constructing a sewerage network and water supply in one of the communities of the Silesian Province. Moreover it defines the impact of refinancing the project on its economic efficiency. Information used in the article was based on ac-tual cash flows and estimates prepared on the needs of the investment. In this case, one of the sources of funding is the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of Silesian Province in 2007-2013. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie (WE) z 11.07.2006 r. nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, z późn.zm.
  2. Rozporządzenie Rady (WE) z 18.12.2008 r. nr 1341/2008 - Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.
  3. Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie terytorialnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95 z póżn.zm.
  4. Ustawa z 18.07.2001 Prawo wodne, DzU 2001, nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
  5. Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska, współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013, ANEKS 3: Metoda szacowania dochodu do dyspozycji, http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu