BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Świderek Izabela
Title
Wpływ konsolidacji finansów publicznych na zadłużenie powiatu i możliwość realizacji strategii rozwojowej
The Influence of Consoudation of Public Finances on Administratiye District Debts and Possibility of Deyelopmental Strategy Implementation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 611-621, Tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Wskaźnik zadłużenia, Konsolidacja sprawozdań finansowych, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny
Debt ratio, Consolidation of financial statements, Public finance, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu była ocena przyjętych założeń konsolidacji w nowej ustawie o finansach publicznych oraz w "Planie rozwoju i konsolidacji finansów publicznych" w kontekście oddziaływania na poziom zadłużenia powiatu i możliwość realizacji jego strategii rozwojowej. Ocenę przyjętych rozwiązań konsolidacji w nowej ustawie o finansach publicznych przeprowadzono na podstawie badań jakościowych i ilościowych. Przedmiotem badań porównawczych były wskaźniki: łącznego długu do dochodu, rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu oraz wskaźnik zadłużenia skorelowany z nadwyżką operacyjną. Jakościową ocenę sformułowano w stosunku do planowanych założeń konsolidacji finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to evaluate the influence of assumption of consoUdation in new act of public finances and in the "Plan of Development and the Consolidation of Public Finances", on the level of debt of administrative district and it's ability to implement the developmental strategy. The valuation of solutions of consolidations used in new act of public finances was conducted based on both qualitative and quantitative studies. The object of comparative studies were following ratios: the total debt to income, year-old repayment of total debts to income, and debt correlated with operating overage. The qualitative opinion was formulated in relation to planned foundations of consolidation of public finances. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bitner M., Cichocki K.: Jak zwiększyć wiarygodność finansową samorządów, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2009, nr 9.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Gomułka S.: Pora posprzątać w finansach publicznych, "Rzeczpospolita" 22,02.2010.
  4. Gospodarcza teoria domina, "Rzeczpospolita" 22.02.2010.
  5. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria ipraictylca. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Pierwszy pakiet reform dla konsolidacji finansów publicznych - propozycje dla Prezydenta RP, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 2 marca 2010.
  7. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T.: Zarządzanie finansami publicznymi, Difin SA, Warszawa 2009.
  8. Ustawa z 27 sierpnia 2009 v. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
  9. http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100303&typ=po&id=po41.txt.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu