BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ewaluacja jako instrument racjonalizujący funkcjonowanie sektora publicznego - wybrane aspekty teoretyczne
Eyaluation As A Tool Improying Public Sector Actiyity - Selected, Theoretical Asfects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 623-630, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Sektor publiczny, Ewaluacja, Organizacja i zarządzanie
Public sector, Evaluation, Organisation and management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie ewaluacji oraz dokonano identyfikacji jej funkcji i cech, z jednoczesnym wskazaniem odrębności definicyjnej kategorii ewaluacji i monitoringu. Przedstawiono istniejące klasyfikacje ewaluacji i kryteria podziału, ze szczególnym wskazaniem zalet i wad ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of evaluation and its functions and features and pointed out different approach to defining categories of evaluation and monitoring. The classifications of evalu-ation and their criteria have also been probed. Some attention has been paid on the advantages and disadvantages of internal and external evaluation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Nawrolska I.: Idea ewałuacji ekonomicznej samorządowych i programów profilaktycznych, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 426, Ekonomiczne Problemy Usług, tom II, Szczecin 2006.
  2. Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych. Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści? Opracowanie wykonane przez PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
  3. Rossi P.H., Freeman H.E., Lipsey M.W.: Evaluation. A systematic approach, Sage Publications, Thousand Oaks- London, New Delhi 1999
  4. Shapiro J.: Monitoring and Evaluation. Overview, World Alliance for Citizens Participation, Johannesburg 2001.
  5. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu