BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Istota i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach gospodarczych i budżetowych
The Essence and Functioning of Management Control in Economic and Budget Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 91-103, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Podmioty gospodarcze, Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal control, Business entity, Internal audit, Management control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jeżeli w dużych jednostkach (organizacjach) gospodarczych funkcjonuje audyt wewnętrzny zgodnie z międzynarodowymi standardami, to jest on "skutecznym instrumentem kierownictwa". Wspiera on zarząd poprzez obiektywną ocenę efektywności systemu kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania ryzykiem, ujawnianie błędów, wskazywanie sposobów ich eliminacji, doradzanie w wypadku wprowadzania usprawnień przynoszących korzyści ekonomiczne. (fragment tekstu)

The paper presents the essence, tasks and fiinctioning of management control. According to the terms of reference and the remit, management control should include all the resources and activities of the endty. The way in which audit is appointed as well as the goais of intemal audit and the audit committee determine their classification to the elements of management control carried out by a minister. In large entities, interna! audit, especially the audit committee, through monitoring and the assessment of intemal control, supports the supervising bodies more than it supports the board ofdirectors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 2. Dyrektywa 2006/23AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. Urz. UE L 196/87.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008, s. 16.
 5. Kiziukiewicz T., Sawicki K., Audyt systemu kontroli wewnętrznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2009.
 6. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 7. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, PIKW, Educator, Częstochowa 2003.
 8. Sawicki K., Winiarska K., Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, KIBR, Warszawa 2006.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
 11. Winiarska K., Zastosowanie ustawy Sarbanes-Oxley (SOK) w audycie wewnętrznym, w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu