BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rola i zadania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego w Polsce
Role and Tasks of Audit Committees in the Units of Public Interest in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 137-147, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Etyka zawodowa, Audyt wewnętrzny, Komitet audytu
Accounting, Internal control, Professional ethics, Internal audit, Audit committee
Note
streszcz., summ..
Abstract
Pod koniec XX wieku podstawy funkcjonowania ładu korporacyjnego zostały zachwiane przez liczne skandale korporacyjne. Dotychczasowy system kontroli systemów zarządzania organizacjami okazał się niesprawny i mało efektywny. W związku z tym liczne instytucje państwowe i zawodowe podjęły działania mające na celu podniesienie sprawności jego działania. Efektem tych prac było wprowadzenie w poszczególnych krajach nowych regulacji dotyczących podniesienia efektywności systemów kontroli w jednostkach zainteresowania publicznego. Jednym z proponowanych rozwiązań w tym zakresie jest powoływanie komitetów audytu w ramach rad nadzorczych. Celem artykułu jest przedstawienie roli i zadań realizowanych przez komitety audytu w polskich jednostkach zainteresowania publicznego. (fragment tekstu)

The efficient operation of audit committees is an opportunity to improve the quali-ty of supervision by supervisory board (or board of directors). The paper presents the role and tasks of the audit committee in the context of existing regulations. The tasks were classificd according to their areas of operation. It also identifies the reąuirements for persons of the committees and the principles of independence of their members.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Colley J.L., Doyle J.L., Logan G.W., Stettinius W., Ład korporacyjny, K.E. Liber, Warszawa 2005.
  2. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
  3. Kuchenbeker J., Komitet audytu zbędnym balastem?, "Przegląd Corporate Governance" 2008, nr 2.
  4. Nartowski A.S., Dobre praktyki komitetów audytu, "Przegląd Corporate Governance" 2008, numer specjalny.
  5. Smardz P., Funkcjonowanie i rozwój komitetów audytu, "Przegląd Corporate Governance" 2009, nr 1.
  6. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
  7. Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2005/162/WE.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu