BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta-Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dudek Mariusz (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu)
Title
Organizacja i zadania komitetów audytu w sektorze finansów publicznych i w jednostkach zainteresowania publicznego
Tasks and Organization of the Audit Committee in Public Sector and in Entities of Public Interest
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 149-160, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Ład korporacyjny, Zarządzanie publiczne, Komitet audytu
Accounting, Internal control, Corporate governance, Public governance, Audit committee
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zasady funkcjonowania komitetów audytu to jeden z głównych światowych tematów dyskusji o corporate governance i public governance. Sprawne i efektywne działanie komitetów audytu postrzegane jest jako szansa na podniesienie jakości nadzoru zarówno w jednostkach zainteresowania publicznego, jak i w sektorze publicznym. Komitety audytu od wielu lat są stałym składnikiem organów nadzorczych spółek notowanych na giełdach w USA i w wielu krajach Europy. Ich funkcjonowanie jest regulowane przepisami prawa i zasadami dobrych praktyk z zakresu corporate governance dla spółek giełdowych. Również sektor finansów publicznych w wielu krajach europejskich w ostatnich latach przyjął regulacje dotyczące tworzenia komitetów audytu w tym sektorze. (fragment tekstu)

An audit committee, usually within a board of directors or a supervisory board, with a specific responsibihty and authority, focuses on the quality of an enterprise's financial reporting, information dissemination and procedures for the intemal and extemal auditors. An audit committee is an important corporate govcmance tool, which is reąuired by law under many regimes. The paper also attempts to assess the new legał and organizational solutions and the new regulations in the public sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2006/43AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych [...], Dz. Urz. UE L 157/87 z 09.06.2006, z późn. zm.
  2. Komunikat nr 1 Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 12.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu, DzU nr 226, poz. 1826.
  4. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  5. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu