BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasztal Marek (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)
Title
Projektowanie audytu efektywności ekonomicznej i technicznej wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych w laboratorium kryminalistycznym jednostki Policji
Designing of Audit of Economical and Technical Usage of Human and Equipment Resources in a Criminal Laboratory of a Police Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 173-191, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Audyt, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność ekonomiczna, Policja
Audit, Human Resources Management (HRM), Economic efficiency, Police
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zapewnienie osiągnięcia celu audytu wymaga stosowania przepisów, standardów oraz metodyki audytu. Istotnym zagadnieniem jest zachowanie w toku realizacji audytu obiektywizmu i niezależności. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zakres audytu obejmujący obszar oceny laboratorium kryminalistycznego jednostek Policji świadczy o możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia audytora we wszystkich (jakże różnorodnych) obszarach realizacji czynności statutowych poszczególnych jednostek. (fragment tekstu)

A criminal laboratory supports the Police in revealing, securing and explaining the causes of events which solving falls within competences of prosecution service and judicature. The laboratory consists of a few teams. The paper presents the method of assessing the efficiency of usage of human and equipment resources in the laboratory, presenting a model questionnaire of internal control, which make it easier to carry out internal audit in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hermanson D.R., Rittenberg L.E., Internal audit and organizational governance research opportunities in internal auditing, The Institute of Intemal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs 2003.
  2. Knedler K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, PAR, Łódź 2005.
  3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, DzU z 2003 r. nr 7, poz. 58, z późn. zm.
  4. Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, Dz. Urz. KGP z 2003 r. nr 2, poz. 4, z późn. zm.
  5. http://www.slideshare.net/helion/przewodnik-audytora-systemw-informatycznych.
  6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_organizacyjna.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu