BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wydatki i koszty jako przedmiot audytu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych
The Expenses and Costs as Subject of Projects Financed by the UE Fund
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 263-276, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Audyt, Fundusze unijne, Koszty, Samorząd terytorialny
Audit, EU funds, Costs, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej umożliwiło, między innymi jednostkom samorządu terytorialnego, korzystanie ze środków unijnych. Podstawą ich otrzymania jest wskazanie poziomu oraz zasadności poniesienia wydatków i kosztów związanych z realizacją danego projektu. Natomiast warunkiem korzystania z funduszy unijnych jest konieczność przeprowadzania audytu wewnętrznego, jak i zewnętrznego systemów zarządzania tymi środkami, w celu potwierdzenia, iż realizacja projektu przebiega zgodnie z opisem zawartym w przedłożonym wniosku o dofinansowanie i podpisaną na jego podstawie umową. (fragment tekstu)

Using by local government units the UE financial resources require the use audit management systems. The essential element of audit method are the expenses and costs of projects realization. Those reasons are described in detail in this article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red T. Kiziukiewicz, wydanie II rozszerzone i zaktualizowane, Difin, Warszawa 2009.
 2. Baran W., Jarco W., Audyt wewnętrzny projektu współfinansowanego z funduszy unijnych, w: Audyt wewnętrzny w 2008 roku, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 3. Brzóska M., Gajos B., Mońka M., Środki unijne przedmiotem badania biegłego rewidenta, KIBR, Warszawa 2005.
 4. Hyży M.L., Audyt projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Monitor Rachunkowości i Finansów 2008, nr 5.
 5. Kisiel P.W., Audyt funduszy unijnych, InfoAudit, Warszawa 2005.
 6. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r.
 7. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2009.
 8. Piszczyk A., Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych (wyniki badań), "Rachunkowość" 2006, nr 5.
 9. Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2009.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L 210/25 z dnia 31 lipca 2006 r.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008 r.
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz U nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 13. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 stycznia 2009 r.
 14. Zajączkowska A., Koordynator projektu unijnego - instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań, ODDK, Gdańsk 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu