BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Mirosław (Biuro Rachunkowo-Aydytorskie w Koszalinie)
Title
Kapitały własne przedmiotem audytu
Audit of Equity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 289-302, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Kapitał własny, Audyt
Accounting, Financial statements, Ownership capital, Audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Problematyka ewidencjonowania skutków zmian kapitałów własnych w księgach rachunkowych i ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym jednostki nie jest zagadnieniem łatwym. Dlatego audytor, przeprowadzając czynności rewizyjne w zakresie tych zagadnień, powinien być odpowiednio przygotowany merytorycznie i mieć świadomość istniejących zagrożeń. W wielu działaniach i dokumentowaniu przeprowadzonego audytu kapitałów własnych, w tym w szczególności wskazanych powyżej zagadnień z tym związanych, audytor powinien kierować się także tzw. osądem zawodowym, doświadczeniem i intuicją. Decydujące znaczenie powinien mieć zawodowy sceptycyzm, który oznacza dociekliwość i krytycyzm przy ocenie dowodów badania. (fragment tekstu)

Article discusses problems with audit of equity in capital companies. The recording of results changes of equity in accounting records and their presentation in company's financial statement is not an easy case. Therefore the auditor conducting an audit in this area must be essentially prepare and conscious of existing risks. Author - statutory auditor, conducting an financial statements audit finds errors committed by companies in changes of equity. Thus he presents selected issues which auditor must notice during its auditing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, DzU nr 97, poz. 970. z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU nr 54, poz. 535, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
  7. Wyrok ETS C-148/78 w sprawie Tullio Ratti.
  8. Wyrok WSA w Warszawie z 5 września 2008 r., III SA/Wa 1274/08.
  9. Wyrok WSA w Warszawie z 20 maja 2008 r. 111 SA/Wa 364/08.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu