BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Chudy Katarzyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Metody diagraficzne i dendrytowe w ocenie kondycji finansowej banków giełdowychów
Diagraphical and Dendrite Methods in Assessment of Financial Condition of Banks Listed on Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 7-21, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rynek NewConnect, Spółki giełdowe, Ocena kondycji finansowej banku, Analiza fundamentalna, Wskaźniki finansowe, Taksonometria
NewConnect market, Stock market companies, Assessment of the financial condition of the bank, Fundamental analysis, Financial indicators, Taxonometry
Note
streszcz., summ..
Abstract
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat warunki funkcjonowania banków uległy zasadniczym zmianom. Sprawiła to deregulacja stóp procentowych, produktów i obszarów działania banków, globalizacja operacji finansowych, gwałtowny postęp techniki elektronicznej oraz upowszechnienie bieżącej informacji o warunkach lokowania kapitału. . Konsekwencją tego jest niestabilność dopływu kapitału do banków oraz spadek rentowności i wzrost ryzyka inwestowania. Pojawiła się ostra konkurencja między pośrednikami finansowymi o dostawców i biorców kapitału. Wszystko to razem stało się przesłanką do zwiększonego zainteresowania banków swoją kondycją finansową. Znajomość bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej stanowi podstawę dokonania korekty dotychczasowych zasad działania banku, niezbędnej dla utrzymania oraz umocnienia pozycji na rynku. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia informacji o podłożu finansowym dla sprawnego i skutecznego zarządzania instytucją finansową, jaką jest bank. Analiza wskaże skupienia banków podobnych pod względem wybranych wskaźników i pozwoli ocenić ich kondycję oraz różnicę między powstałymi grupami banków. (fragment tekstu)

In the paper the issues of analyses of financial conditions of banks noted on the Warsaw Stock Exchange on the basis of the classical methods of taxonomy were discussed. The research was done in the profile of financial indexes which are the fundamental power of the discussed values. The aim of the article is to show the importance of Information of the financial background for the efficient financial institution management, such as a bank. The main aspect is to show rarely applied taxonomic methods for analysis of banks financial situation, among them the Czekanowski's method and the Wrocław method of taxonomy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czekanowski J., Metoda podobieństwa w zastosowaniu do badań psychometrycznych. Badania Psychologiczne Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Nr 3, Lwów 1926.
 2. Czekanowski J., Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Nr 5, Warszawa 1913.
 3. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1974, tom 11.
 4. Fierich J., Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w województwie krakowskim, "Myśl Gospodarcza" 1957, nr 1.
 5. Fierich J., Steczkowski J., Próba zastosowania metod taksonomicznych do rejonizacji systemów rolniczych w powiecie bocheńskim woj. krakowskie, "Myśl Gospodarcza" 1957, nr 5.
 6. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki I. J., Taksonomia wrocławska. Ogólna Grupa Zastosowań Państwowego Instytutu Matematycznego we Wrocławiu, Poznań 1952.
 7. Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny" 1951, nr 17.
 8. Gługiewicz Z., Zastosowanie taksonomicznej metody różnic przeciętnych przy próbie wyodrębnienia rejonów klimatyczno-glebowych w woj. poznańskim, "Przegląd Statystyczny" 1961, z. 1.
 9. Grabiński T., Metody Taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 10. Grabiński T., Propozycje w zakresie porządkowania diagramu J. Czekanowskiego, w: Studia z zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii, PAN, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Socjologicznej Nr 40/1977.
 11. Kozłowski S., O sposobie weryfikacji podziałów przestrzennych w odniesieniu do taksonomicznej metody różnic J. Czekanowskiego, "Wiadomości Statystyczne" 1972, nr 1.
 12. Marek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych: metody SAHN, PWN, Warszawa 1989.
 13. Perkal J., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny" 1953, nr 19.
 14. Piasecki Z., Nowa metoda taksonomiczna, "Listy Biometryczne" 1971, nr 30-33.
 15. Podolec B., Próba zastosowania metod taksonomicznych do ustalania rejonów konsumpcyjnych w woj. krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1975, t. 18.
 16. Sneath P.H., Sokal R.R., Numerical Taxonomy, Freeman, San Francisco 1973.
 17. Steczkowski J., Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej, PWRiL, Warszawa 1966.
 18. Szczotka F., On a Method of Ordering and Clustering of Objects, "Zastosowania Matematyki" 1972, nr 1.
 19. Ward J.H., Hierarchical Grouping to Opitimize an Objective Function, "Journal of the American Stadstical Association" 1963, vol. 58.
 20. Współczesny bank, red. W.Ł. Jaworski, Wydawnictwo POŁTEXT, Warszawa 2000.
 21. Vielrose E., O porównywaniu dendrytów w taksonomii wrocławskiej, "Przegląd Statystyczny" 1978.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu