BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Migdał-Najman Kamila (Uniwersytet Gdański), Najman Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Title
Zastosowanie metody równoległych współrzędnych do wspomagania oceny czynników wpływających na kondycję finansową podmiotów rynku kapitałowego
The Application Parallel Coordinates Method to Support the Assessment of Factors Affecting the Financial Standing of Capital Market Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 23-32, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe, Rynek kapitałowy,
Estimation of enterprises financial condition, Stock market companies, Capital market,
Note
streszcz., summ..
Abstract
Otoczenie, w którym obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa to gwałtownie rozwijające się rynki (lokalne, krajowe, międzynarodowe) o wzrastającym stopniu ryzyka i konkurencyjności. Presja konkurencyjności skłania przedsiębiorstwa do podnoszenia wiarygodności swoich usług i uzyskiwania przewagi nad innymi konkurentami. Skłania je również do bardziej efektywnego zarządzania, co wiąże się głównie ze stałym dążeniem do podnoszenia zyskowności ze strony przedsiębiorstw oraz ze stałym wzrostem zindywidualizowania wymagań ze strony klientów wobec oferowanych produktów i usług. Zasady te dotyczą także inwestorów rynku finansowego tak instytucjonalnych jak i indywidualnych. Celem prezentowanego badania jest propozycja graficznej metody oceny czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstw. Proponowana metoda zostanie opisana teoretycznie a następnie zaprezentowane zostanie badanie empiryczne z jej wykorzystaniem. (fragment tekstu)

One of the basic problems in the analysis of the multidimensional datasets is their graphical visualization. One of the solution is the application the parallel coordinates,which are pioneered and popularized by Alfred Inselberg. In this paper we illustrated this method, the most important ideas and real datasets to introduce the practicable. The results of the research were enriched by graphical presentation. It seems probable that parallel coordinates maybe the useful tool which can demonstrate Information and knowledge about the complex multidimensional datasets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hardle W., Simar L. Applied Multivariate Statisticał Analysis, "TECH Method&Data Technologies" 2003.
  2. Inselberg A., N-Dimensional Graphics, Part I - Lines and Hyperplanes, in IBM LASC Tech. Rep. G320-2711, IBM Scientific Center, Los Angeles 1981.
  3. Inselberg A., The plane with parallel coordinates, "The Visual Computer (Special issue on Computational Geometry)" 1984, vol. 1.
  4. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
  5. Kohonen T., Self-Organizing Maps, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1997.
  6. Migdał Najman K., Najman K., Automatyczne monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, t. 1, Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość Nr 530, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  7. Wegman E.J., Hyperdimensional Data Analysis Using Parallel Coordinates, "Journal of the American Statistical Association" 1990, vol. 85.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu