BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orwat Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Odporne metody alokacji aktywów a ocena ryzyka portfela akcji
Robust Methods of Assets Allocation and Risk of Stocks Portfolio
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 49-62, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, Zarządzanie ryzykiem, Portfel inwestycyjny, Alokacja odporna
Pension funds, Risk management, Investment portfolio, Robust allocation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Złożone instrumentarium akcyjne funduszy emerytalnych oraz określonych funduszy inwestycyjnych determinuje konieczność stosowania alokacji aktywów poprzez dobór klas aktywów w różnych proporcjach, celem osiągnięcia najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu przy założonym poziomie ryzyka. Prace badawcze przeprowadzone na kontynencie amerykańskim i europejskim wskazują na niepodważalne znaczenie polityki alokacji aktywów jako źródła generowanej przez fundusze nadwyżki bądź straty. W strategicznej alokacji aktywów istotne miejsce zajmują metody statystyczne uwzględniające ryzyko estymacji (ang. estimation risk). Ryzyko estymacji rozumiane jest jako możliwość poniesienia straty w wyniku błędów estymacji parametrów modeli. W pracy omówiono i przedstawiono przykłady aplikacji alokacji odpornej(ang. robust allocation) mającej na celu ograniczenie skutków ryzyka estymacji, którego źródłem jest wrażliwość klasycznej funkcji optymalnej alokacji na nieznane rzeczywiste wartości parametrów, będące charakterystykami portfela. Dokonano analizy porównawczej wartości ocen ryzyka portfeli uzyskanych tymi metodami klasycznej i odpornej alokacji. (fragment tekstu)

The paper discusses a robust allocation method and introduces same examples of application. The aim of the robust allocation is reduction of estimation risk which results from sensitivity of classical function of optimal allocation to unknown true values of parameters - characteristics of portfolios. The portfolios are chosen as to maximize the smallest available expected value of return on the portfolio with restrictions on maximum admissible portfolio risk and ellipsoid uncertainty sets for the characteristics of portfolio's assets. The main aim of the paper is to illustrate a method of robust asset allocation using portfolio of stocks from Warsaw Stock Exchange and to compare portfolio's risks obtained from classical and robust allocation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Doornik J. A., Hansen H., An Omnibus Test for Univariate and Multivariate Normality,"Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 2008, vol. 70.
 2. Goldfarb D., lyengar G., Robust Portfolio Selection Problem, "Mathematics of Operations Research" 2001, vol. 28.
 3. Henze N., Zirkler B., A Class of Invariant Consistent Tests for Multivariate Normality,"Communications in Statistics - Theory and Methods" 1990, vol. 19(10).
 4. Markowitz H.M., Portfolio Selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7.
 5. Meucci A., Risk and Asset Allocation, Springer, Berlin 2005.
 6. Meucci A., Robust Bayesian Allocation, Working paper 2006.
 7. . Orwat A., Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - Tendencje .światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1176, Wrocław 2007.
 8. Orwat A., Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym, w: Modelowanie Preferencji a Ryzyko, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 9. Royston J.P., Same techniąues for assessing multivariate normality based on the Shapiro-Wilk W, "Applied Statistics" 1983, vol. 32.
 10. Sturm J., Using SeDuMi 1.02, MATLAB toolbox for optimization over symmetric cones,"Optimization Methods and Software" 1999, vol. 11-12.
 11. Tutuncu R.H., Koenig M., Robust Asset Allocation, "Annals of Operations Research"200)4.vol. 132.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu