BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szpulak Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Przyczyny wahań sezonowych należności z tytułu dostaw i usług
Factors of the Seasonal Variations in the Leyel of Accounts Reciveables Due on Deliveries and Serviecies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 193-208, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Szeregi czasowe, Wahania sezonowe w gospodarce, Analiza danych, Należności
Time-series, Seasonal fluctuations in the economy, Data analysis, Receivables
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z zasadniczych etapów prognozowania szeregów czasowych jest eksploracyjna analiza danych prognostycznych, której celem jest między innymi identyfikacja postaci składowej systematycznej szeregu czasowego prognozowanej zmiennej. Konieczne jest także określenie czynników, które kształtują składową systematyczną. Każdy, kto w swoich badaniach naukowych, a także w praktyce gospodarczej, analizuje szeregi czasowe danych finansowych przedsiębiorstwa spotyka co najmniej dwa problemy na etapie eksploracyjnej analizy danych. Pierwszym z nich jest duży udział składnika losowego, który czasami wręcz uniemożliwia identyfikację postaci składowej systematycznej szeregu czasowego. Na ogół jest to niestety równoznaczne z niemożnością budowy prognozy. Drugi problem wynika ze stosowanych na mocy ustawy o rachunkowości sposobów definiowania zmiennych i ich udostępniania w sprawozdaniach finansowych. Ten drugi problem będzie przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. (fragment tekstu)

In the accounts receivables due on deliveries and services time series usually appears trend and seasonal variations. In the previous papers I have proved that trend curve of accounts receivables is exactly the same as the trend curve of daily revenues. In this paper however the following hypothesis is being verified: the strength and type of seasonal variations appearing in accounts receivables depends on strength and type of seasonal variations appearing in daily revenue. As a result of this research the factors of seasonal variations in accounts receivables time series are identified and the forecasting model of accounts receivables time series is build. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dittmann P, Szabela-Pasierbińska E, Dittmann I, Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
  2. Sierpińska M., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. Szpulak A, The efficiency of receivable rotation ratio as a measure of the outstanding period of receivable collection, referat wygłoszony na IV Konferencji Naukowej nt. Efektywność źródłem bogactwa narodów organizowanej w dniach 18-20. 01.2010 w Piechowicach, artykuł w opracowaniu redakcyjnym.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu