BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Teoria hierarchii źródeł finansowania w praktyce innowacyjnych MŚP w Polsce
Theory of Financing Hierarchy in the Practice of Innovative SMEs in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 397-406, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Źródła finansowania
Small business, Innovations, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach pełnej dostępności MŚP do kapitału na działalność innowacyjną i możliwości wyboru jednego z trzech podstawowych źródeł, tj. w formie finansowania wewnętrznego, finansowania dłużnego oraz finansowania zewnętrznego udziałowego, w praktyce kapitałobiorcy postępują zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania. W Polsce struktura finansowania działalności innowacyjnej MŚP z podziałem na finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne dłużne lub udziałowe wygląda jednak inaczej. Ponad 40% mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wskazało, iż pozyskując kapitał na działalność innowacyjną, ubiega się o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych, ok. 27% łączy finansowanie wewnętrzne z zewnętrznym, a 13% opiera się na finansowaniu wewnętrznym. Brak zgodności postępowania polskich przedsiębiorstw z założeniami teorii hierarchii źródeł finansowania wynika zarówno z faktu istnienia barier, jakie mikro-, małe i średnie firmy z Polski napotykają, jak i z braku pełnej dostępności MŚP do kapitału.(abstrakt oryginalny)

Under conditions of full availability of innovative SMEs to the capital, and possibility to choose one of three major sources of financing: internal or external (debt or equity) financing, entrepreneurs mostly behave in compliance with the theory of financing hierarchy. In Poland the structure of financing the innovative SMEs is quite different from the theory. More than 40% of micro, small and medium sized enterprises use only external financing. Circa 27% use both internal and external financing, and 13% use only internal sources of financing. This structure can be a result of low innovative level of our economy, the strength of identified barriers and lack of full access to every source of the capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brouwer M., Hendrix B., Two worlds of venture capital. What happened to us and Dutch early stage investment, "Small Business Economics" 1998, no. 10.
 2. Egeln J., Licht G., Steil F., Firm Foundation and the Role of Financial Constraints, Small Business Economics 1997, Kluwer Academic Publisher.
 3. Flash Eurobarometer No 196: Observatory of European SMEs. Analytical Report, The Gallup Organization, European Commission, Hungary 2007.
 4. Flash Eurobarometer No 267: Innobarometer 2009. Analytical Report, The Gallup Organization, European Commission, Hungary 2009.
 5. Flash Eurobarometer No 271: Access to Finance. Analytical Report, The Gallup Organization, European Commission, Hungary 2009.
 6. Flash Eurobarometer No 271: Access to Finance, Annex Tables and Survey Details, Part A, The Gallup Organization, European Commission, Hungary 2009.
 7. INNO-Policy Trend Chart - Policy Trends and Appraisal Report Poland 2008, European Commission, 2008.
 8. INNO-Policy Trend Chart - Innovation Policy Progress Report Poland 2009, European Commission, 2009.
 9. Innovation Union Scoreboard 2011, Research and InnovationUnion Scoreboard, Pro Inno Europe, European Commission, Belgium 2012.
 10. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 11. Kubiak J., Teoria hierarchii a pozyskiwanie źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kłosowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 12. Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. Third Edition, OECD/EUROSTAT, Paris 2005.
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 14. Sosnowska A., Łobejko S., Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 15. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 16. Szulik S. (red.), Bariery i stymulatory dotyczące mechanizmów tworzenia i kształtowania innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 18. Zappa A., McMahon R., Pecking Order Theory and the Financial Structure of Manufacturing SMEs from Australia's Business Longitudinal Survey, School of Commerce Research Paper Series 02-1, 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu